niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest
Zdjęcie bliskiego planu dachu falistego z azbestu, dach jest koloru rdzawego i widoczne są kilka śrub i gwoździ. Zdjęcie jest zrobione z niskiego kąta, patrząc w górę na dach. Tło to niebieskie niebo z kilkoma chmurami.

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

24 sie, 2023, 08:25 | Aktualności, Gmina, Społeczne

DOFINANSOWANIE OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w tutejszym Urzędzie przyjmowane są wnioski na przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Środki finansowe będą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach KPO.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w celu usunięcia odpadów zawierających azbest w 2023 r., proszę o złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, 16–002 Dobrzyniewo Duże w godzinach poniedziałek: 8:00 –16:00, wtorek – piątek: 7:30 –15:30, w terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Wnioski  i załączniki dostępne są w pokoju nr 9 Urzędu oraz na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl w zakładce Aktualności.

O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków na realizację ww. zadania, aż do wyczerpania środków przyznanych przez WFOŚiGW w Białymstoku, przy czym w pierwszej kolejności pomoc otrzymają właściciele nieruchomości, którzy pomimo złożonych wniosków w latach ubiegłych, w związku z brakiem środków, nie zostali objęci dofinansowaniem.

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Urzędu, nie później niż do dnia zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

UWAGA!!! W związku z krótkim okresem aplikacji wniosków do WFOŚiGW w Białymstoku  rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 tut. Urzędu lub pod nr tel.(85)742 8155.

Skip to content