piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie o ponownym wydaniu decyzji – ZSP Nowe Aleksandrowo
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie o ponownym wydaniu decyzji – ZSP Nowe Aleksandrowo

14 sie, 2023, 11:35 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 14 sierpnia 2023 r.

IPG.6733.4.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z uchyleniem decyzji IPG.6733.4.2023 z dnia 14.04.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w granicach działek o numerach geodezyjnych 186/1, 186/24, 186/25, 186/29, 187, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, organ I instancji – stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – t. j.) – zawiadamia o ponownym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie. Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content