sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » POMÓR DROBIU

POMÓR DROBIU

26 lip, 2023, 12:18 | Aktualności, Gmina

Drodzy Mieszkańcy

Zgodnie z Rozporządzeniami Wojewody Podlaskiego 5/2023 z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego https://www.gov.pl/…/rozporzadzenie-wojewody… oraz 7/2023 z dnia 21 lipca 2023r. o zmianie rozporządzenia nr 5/2023 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/…/2023/4004/akt.pdf

👉ustanowiono na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożenia:

📢obszar zapowietrzony dotyczy miejscowości tj: Bohdan, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Krynice, Letniki, Leńce, Nowe Aleksandrowo, Podleńce, Ponikła na terenie których nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE)nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem rzekomego pomoru drobiu;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące lub wychodzące z pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z obiektów, w których utrzymywane są ptaki, a także wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

5) posiadaczom drobiu prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących;

6) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami

oraz ich odchodami oraz zakazuje się:

1) wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków;

2) wyprowadzania z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

7) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

8)targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

📢obszar zagrożenia dotyczy miejscowości tj: Borsukówka, Chraboły, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Kozińce, Kulikówka, Nowosiółki, Obrubniki, Pogorzałki, Rybaki, Szaciły, Tartak, Zalesie na terenie których nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem rzekomego pomoru drobiu;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące lub wychodzące z pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z obiektów, w których utrzymywane są ptaki, a także wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

4) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

oraz zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6) utrzymywanie drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

7) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

8)targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

Skip to content