poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Ponowne wyłożenie MPZP Fasty, ul. Leśna
Podpis + logo gminy

Ponowne wyłożenie MPZP Fasty, ul. Leśna

20 cze, 2023, 10:36 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, 20 czerwca 2023 r.

IPG.6722.1.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ul. Leśnej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXII/173/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r., w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ul. Leśnej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Powodem powtórnego wyłożenia projektu planu jest zmiana ustaleń dotyczących linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia. 

Ww. projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 27 czerwca do 19 lipca 2023 r. w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w sali nr 11
w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2023 r.                                                                                              

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Skip to content