poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje
Ankieta - konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje

15 cze, 2023, 22:25 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, działając na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ze zm.), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412), w związku z Uchwałą Nr XLV/393/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033.

Konsultacje są prowadzone z:

 1. z mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. sąsiednimi gminami (Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Knyszyn, Tykocin, Wasilków, Krypno) i ich związkami (Związek Komunalny Biebrza i Związek Gmin Czyste Środowisko),
 4. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 15 czerwca do 20 lipca 2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033, wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków oraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych, dostępne będą w okresie konsultacji:

 1. na stronie internetowej Gminy Dobrzyniewo Duże, pod adresem https://dobrzyniewo.pl,
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyniewo Duże, pod adresem https://bip-ugdobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „konsultacje społeczne”,
  1. w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, w godzinach pracy Urzędu – w Referacie Organizacyjnym.

Przyjmowanie uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 następuje z zastosowaniem ww. formularza w następujący sposób:

 1. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (decyduje data wpływu do urzędu).
 2. pocztą na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (decyduje data wpływu do urzędu),

Dodatkowo planowana jest organizacja spotkania (warsztatu) konsultacyjnego w dniu 28 czerwca 2023 r., w godzinach 14.00-16.00, w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże, w którym mogą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz przekazanych uwag, opinii i wniosków. Nie będą rozpatrywane: formularze anonimowe, tj. bez imienia i nazwiska oraz podpisu osoby, która je wypełniła; formularze, które wpłynęły po dniu zakończenia konsultacji; formularze bez podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (RODO).

Skip to content