środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie sieć kan. ul. Spacerowa
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie sieć kan. ul. Spacerowa

24 kwi, 2023, 11:08 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 kwietnia 2023 r.

IPG.6733.10.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 1905, 723/13, 768/2, 719/10, 719/12, 719/18, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content