poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie sieć PGE w Chrabołach
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie sieć PGE w Chrabołach

6 mar, 2023, 11:46 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 6 marca 2023 r.

IPG.6733.3.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, w obrębie działek o numerach geod. 352, 353, 350/1, położonych w miejscowości Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 23-140 Lublin.

Skip to content