niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu MPZP – Fasty
Podpis + logo gminy

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu MPZP – Fasty

26 sty, 2023, 12:00 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 26 stycznia 2023 r.

IPG.6722.1.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ul. Leśnej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XXII/173/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r., w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ul. Leśnej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 2 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 lutego  2023 r. o godz.   12 00   w sali nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r.                                                                                             

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

mgr Wojciech Cybulski

Skip to content