niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie
Tablica korkowa z napisem ogłoszenie i żółtą karteczką z żarówką

Ogłoszenie

24 paź, 2022, 15:52 | Aktualności, Edukacja, Społeczne

Loga Funduszy Europejskich Program Regionalny, Województwa Podlaskiego, Unii Europejskiej Europejskiego Fundusze Społecznego

Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej informuje o procesie rekrutacji dla osób zainteresowanych bezpłatnym udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach udziału w projekcie przewidujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

 • Doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, sesje coachingowe, konsultacje prawne, pośrednictwo pracy, trening umiejętności społecznych, trening rozwoju zawodowego, zajęcia aktywizujące zawodowo
 • Kursy i szkolenia zawodowe z certyfikatem, np. pracownik magazynowo-gospodarczy, kucharz, kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kurs księgowy, kurs komputerowy. Stypendium szkoleniowe w wysokości około 700,00 zł/osoba (wysokość stypendium uzależniona jest od ilości godzin szkoleniowych)
 • 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia około 1.050,00 zł miesięcznie
 • Wynagrodzenie opiekuna stażysty – około 500,00 zł/m-c

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba zamieszkująca województwo podlaskie, niepracująca, spełniająca minimum 2 spośród następujących kryteriów:

 1. Jest osobą długotrwale bezrobotną.
 2. Jest osobą korzystającą ze świadczeń lub wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 4. Jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań.
 5. Jest członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
 6. Jest osobą uzależnioną od alkoholu (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego) i/lub uzależnioną od narkotyków (lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej).
 7. Jest osobą zwolnioną z zakładu karnego (mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 8. Jest uchodźcą (realizującym Indywidualny program Integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).
 9. Jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą (lub członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 10. Jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382).
 11. Jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 12. Jest osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem 570 130 717.

Skip to content