poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

14 paź, 2022, 09:09 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 14 października 2022 r.

IPG.6733.16.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B, budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych oraz budowie drogi tymczasowej z mostem i ich rozbiórką po zakończeniu budowy na obszarze działek o numerach geod. 56/46, 357, 202/63, 328/1, 56/47, położonych w obrębie geod. Fasty, oraz na obszarze działek o numerach geod. 966, 441, 961/1, 961/2, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Zaścianki.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content