środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

8 sie, 2022, 11:20 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 8 sierpnia 2022 r.

IPG.6733.16.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę   Białą, wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń budowlanych oraz budową drogi tymczasowej z mostem i ich rozbiórką (po zakończeniu budowy), na obszarze działek  o numerach geod. 56/46, 357, 202/63, 328/1, 56/47, położonych w obrębie geod. Fasty, oraz na obszarze działek o numerach geod. 966, 441, 961/1, 961/2, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Skip to content