wtorek, 05.12.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 05.12.2023

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

26 maj, 2022, 14:43 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 26 maja 2022 r.  

IPG.6730.19.2022

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do przepisu art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, podaje do publicznej wiadomości, że z dniem dzisiejszym została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych z poddaszami użytkowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce o numerze geod. 71/7 (część nieleśna), położonej w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, pok. 11, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Ponadto od dnia dzisiejszego przez 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyniewo Duże dostępna będzie treść niniejszej decyzji.

Skip to content