wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie – konsultacje
Logo zielony liść i napis Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Obwieszczenie – konsultacje

1 kwi, 2022, 15:27 | Aktualności, Gmina, Inwestycje, Społeczne

Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia 3 październiki 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. — cyt. dalej jako „ustawa OOŚ”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamia się o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap 1, odcinek Białystok – Ełk”, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, Biuro Ochrony Środowiska reprezentowaną przez pełnomocnika.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony, Środowiska w Lublinie, zgodnie z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: BP-RP.024.19.2021 .DB z dnia 6 września 2021 r. Organami biorącymi udział w postępowaniu jest
Minister właściwy ds. Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa wart. 33 ust. 2 ustawy OOŚ w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46. Z dokumentacją można zapoznać się, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu – email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, tel. 81 71 06 500, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto z dokumentacją w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie internetowej https://edrzwi.rdos.lublin.pl/e-konsultacje/# w zakładce „Aktualne”.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie mogą być wnoszone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, ustnie do protokołu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu — email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, tel. 81 71 06 500 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

w terminie 30 dni tj. od dnia 5 kwietnia do dnia 4 maja 2022 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

Skip to content