poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

17 lut, 2022, 11:30 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 lutego 2022 r.

IPG.6733.56.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej ze słupami i złączami kablowymi, sieci teleinformatycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazociągowej – związane z budową wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie działek o numerach geod. 195/2, 206, 207/1, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content