piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty

12 sty, 2022, 14:12 | Aktualności

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-0006/20 pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0006/20-00 zawartej w dniu 17.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:

Gmina Dobrzyniewo Duże

Cel projektu:

Poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie BOF.

Okres realizacji projektu:

01.06.2020 r. – 20.06.2023 r.

Krótki opis projektu:

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na obszarze miejscowości Fasty, działki o nr. ew. 138/7, 138/8, 138/9. Łączna powierzchnia wolnych terenów  inwestycyjnych wynosi ok. 5 ha. Obecnie na tym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy będzie powstawał równolegle z realizowaniem inwestycji (uszczegółowienie planu). W przyszłości, po realizacji projektu stworzenia terenów inwestycyjnych, planowane jest ich udostępnienie potencjalnym inwestorom. Tereny będą udostępnione na podstawie przetargu po zakończeniu inwestycji. W ramach projektu planowane jest: oczyszczenie terenu z drzew i krzewów; wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi; odwodnienie terenu; budowa drogi wewnętrznej; wykonanie infrastruktury technicznej (budowa sieci: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej, wodociągowej oraz oświetlenia). Zostanie zapewniony odpowiedni dojazd do terenów inwestycyjnych, jak też dociągnięcie mediów do terenów inwestycyjnych na koszt Gminy (koszty nie objęte zakresem projektu). Tereny inwestycyjne leżą w pobliżu drogi gminnej – ul. Łyskowskiej, która prowadzi do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Dzięki temu istnieje możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów dostawczych. Powstanie projektowanej drogi ekspresowej S19 „Via Carpatia”, która w obecnym (aktualnym) wariancie swojego przebiegu przecina ulicę Leśną, być może w przyszłości stworzy nowe możliwości dojazdu do terenu inwestycyjnego. Obszar jest obecnie niezagospodarowany. Dzięki temu będzie można nadać mu nową funkcję od podstaw. Teren inwestycyjny w tej części gminy Dobrzyniewo Duże ze względu na swoją lokalizację względem dróg krajowych i miasta Białystok będzie atrakcyjny dla inwestorów. Ponadto, nie występuje tu bezpośredni konflikt kolizji w funkcji zabudowy, ponieważ najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 300 metrów od przedmiotowego terenu.

Koszty realizacji projektu:

Ogółem: 4 823 150,00 PLN

Kwalifikowalne: 3 177 164,77 PLN Dofinansowanie: 3 018 306,53 PLN

Skip to content