niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Planujemy dla rozwoju
Obraz przedstawia herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Planujemy dla rozwoju

22 gru, 2021, 14:04 | Aktualności, Gmina

Logo Gminy Dobrzyniewo DużeKoniec 2021 r. to czas różnych podsumowań i ocen tego co udało się zrobić dla naszych mieszkańców i firm. Poświęcamy temu różne publikacje zarówno w „Głosie Dobrzyniewa”, jak i na stronie internetowej naszej gminy. Tym razem jednak, podsumowując kończący się rok, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka zagadnień nadchodzącej przyszłości, a dokładnie rzecz biorąc, krótko zaprezentować plany i programy, które przyjęliśmy w roku 2021 i które realizować będziemy w najbliższych latach. Inaczej mówiąc, spójrzmy w przyszłość podsumowując przeszłość.

Pierwszym z takich programów jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. To obszerny dokument, zgodnie z którym gmina Dobrzyniewo Duże realizuje swoją politykę ochrony środowiska. Zawiera on ocenę stanu naszego środowiska naturalnego, w tym analizy zagrożeń i problemów jego poszczególnych komponentów, cele, kierunki interwencji oraz zadania zmierzające do poprawy stanu środowiska, a także harmonogram rzeczowo finansowy realizacji tych zadań. Wśród zadań, które będziemy realizować znalazły się m. in.: doskonalenie zbiórki i przetwarzania odpadów, rozbudowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków, rozwój komunikacji autobusowej, rozbudowa dróg gminnych i ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia ulicznego i wewnętrznego na energooszczędne, a także instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych i wspieranie takiej instalacji w gospodarstwach domowych. W ramach realizacji programu będziemy też doposażać jednostki OSP w niezbędny sprzęt, rewitalizować zieleń gminną oraz wspierać usuwanie azbestu. Nie zabraknie również edukacji naszego społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Drugim z programów, który chciałbym Państwu przybliżyć, jest Gminny Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024. Program ten jest naszym narzędziem zarządzania lokalnym dziedzictwem materialnym, a jego głównymi celami są poprawa stanu zlokalizowanych w gminie zabytków, ich adaptacja oraz rewaloryzacja. Aby osiągnąć te cele będziemy pomagać właścicielom obiektów zabytkowych w pozyskiwaniu źródeł finansowania prac remontowych i konserwatorskich, a także – w miarę możliwości – wspierać takie prace przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Prócz tego chcemy jak dotąd promować i wspierać twórczość ludową, znakować zabytki, informować mieszkańców o lokalnych odkryciach archeologicznych oraz prowadzić akcje kulturalne związane z naszym dziedzictwem historycznym. Interesuje nas również współtworzenie z sąsiednimi gminami Parku Kulturowego obejmującego kopalnie krzemienia. Chcemy również upowszechniać digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego gminy – na przykład inicjując przez Urząd Gminy akcję skanowania zdjęć z archiwów rodzinnych, przedstawiających miejscowości gminy Dobrzyniewo Duże, ale także mieszkańców gminy przy ich zajęciach codziennych, obchodzonych uroczystościach, świętach itp.

Kolejny z programów, których realizację rozpoczniemy w 2022 roku, to 3letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyniewo Duże na lata 20222025. Celem tego programu jest zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie pomocy rodzinom naturalnym przeżywającym różnego typu trudności zakłócające lub uniemożliwiające prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodzin. Na długiej liście działań prowadzących do tego celu znajdują się m. in.: zapewnienie takim rodzinom pomocy asystenta rodziny, praca socjalna służąca odzyskiwaniu przez nie zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie, zapewnienie jej dostępu do poradnictwa specjalistycznego, a także zapewnienie pomocy materialnej i dożywianie. Przewidziane są także liczne działania profilaktyczne, jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami oraz motywowanie do podejmowania terapii.

Z powyższym programem powiązany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 20212030. Jego celem jest zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinach mieszkających na terenie naszej gminy oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W jego ramach, tak jak miało to już miejsce dotąd, nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzić będzie m. in. poradnictwo socjalne, psychologiczne i prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, interwencję kryzysową i pracę socjalną z osobami dotkniętymi przemocą. Przewidujemy również grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Jak co roku, tak i tym razem Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwaliła roczny Program współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jego ramach kontynuować będziemy zlecanie ww. organizacjom realizacji zadań publicznych, wspierać je w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, udzielać im pomocy w profesjonalizacji ich działań statutowych, współpracować z nimi przy realizacji projektów podnoszących jakość życia mieszkańców, a także będziemy te organizacje promować. Priorytetami tej współpracy będą kultura, sztuka, sport, turystyka, rekreacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska i przedsiębiorczość. 

Oczywiście, prócz ww. programów w 2022 kontynuować będziemy realizację kilkunastu programów uchwalonych w latach ubiegłych. Realizować też będziemy szereg działań indywidualnych pozaprogramowych, przy czym dla niektórych z nich opracowaliśmy tzw. metryki zadań strategicznych, czyli robocze plany uproszczone stanowiące ich dokumentację podręczną. W chwili obecnej finalizujemy prace nad kolejnym, niezwykle ważnym dokumentem planistycznym jakim są Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzyniewo Duże. Jego znaczenie jest wyjątkowo duże nie tylko ze względu na rosnącą rolę dostępnych źródeł energii.

Kończąc, zapraszam na naszą stronę internetową i do naszego internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie mogą Państwo zapoznać się z omówionymi oraz innymi planami i programami rozwoju naszej gminy na 2022 rok i kolejne lata.

Wojciech Cybulski

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Skip to content