Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże. 07.07.2017
Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże.

                Dobrzyniewo Duże, 04 lipca 2017r.

 

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od14 lipca 2017 r. do dnia 13 sierpnia 2017r. przeprowadzone zostaną Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże dostępny będzie na stronie www.dobrzyniewo.pl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże

  •   zbieranie uwag w postaci:

o   papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże);

o   elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl);

o   ustnej (uwagi zbierane do formularza uwag w Urzędzie Gminy, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy)

  • realizacja badania ankietowego:

o   metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW), za pomocą poniższego linku: http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=392647&newtest=Y&lang=pl

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1.      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2.      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5.      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6.      organy władzy publicznej;

7.      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Ankieta Konsultacyjna - kliknij

Formularz zgłaszania uwag - kliknij

 

« inne aktualności