Dziś jest:piątek 30 października 2020 roku. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
Aktualności
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 15.06.2013
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wraz ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od jednej osoby - właściciele nieruchomości zamieszkałych (współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością) zostali zobowiązani od 1 kwietnia 2020 r. do złożenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo ciążącego obowiązku złożenia deklaracji nie wszyscy mieszkańcy ją złożyli (około 400 właścicieli nieruchomości). Termin upłynął 10 maja 2020 r. Za nie dopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania mającego na celu wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi praz pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Ponadto ustawodawca przewidział w takich przypadkach nałożenie kary grzywny.

 

Ci, którzy jeszcze nie dopełnili swojego obowiązku proszeni są niezwłoczne złożenie nowej deklaracji

 

Zapraszam do obserwowania strony internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże www.dobrzyniewo.pl, gdzie w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi znajdziecie Państwo aktualne informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOIWĄZUJĄCE OD 01.04.2020

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż wraz ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże, zaistniała konieczność dostosowania uchwał rady gminy do wymagań ustawy oraz cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

W grudniu 2019 r. została wyłoniona w drodze przetargu firma Koma Białystok Sp. z o.o. do odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (1 rok), z ceną ofertową 1 336 197,60 zł. Dla porównania w poprzedniej umowie z przedsiębiorcą koszt ten był na poziomie 568 000 zł. Głównym kryterium wyboru oferty była najniższa cena brutto. Z kolei zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z podpisanym porozumieniem z Prezydentem Miasta Białegostoku na podstawie rzeczywistej liczby odebranych odpadów wyrażonych w tonach.

 

Obecnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określona w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Jednak większość mieszkańców Gminy Dobrzyniewa Dużego oraz radni gminy opowiadają się za zmianą tej metody na od jednego mieszkańca. Od 1 kwietnia wraz ze zmianą metody ustalenia opłaty zmienia się także stawka opłaty, która wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, zgodnie z podjętą uchwałą w dniu 28 lutego br. przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Wpływ na wielkość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych ma przede wszystkim zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych podyktowane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmniejszenie częstotliwości odbioru i transportu papieru i szkła od 1 lutego raz na kwartał (wcześniej był odbiór raz w miesiącu) dał oszczędności rzędu ok. 370 tys. zł.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże winna zabezpieczyć środki finansowe na rok 2020 na pokrycie kosztów odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej (w tym wynagrodzenie pracownika, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pogorzałkach, edukacja ekologiczna) w łącznej wysokości około 2 042 495zł brutto. Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (art. 6r ust. 1aa ustawy).

 

Uwaga!!!Wraz ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od jednej osoby - właściciele nieruchomości zamieszkałych (współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością) zobowiązani będą do złożenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje wg wzoru określonego uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże od 1 kwietnia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2020 r. lub za pośrednictwem operatora poczty, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Podanie w deklaracji zaniżonej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny. Zaniżenie liczby osób zmniejszy wpływy opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do ponoszonych wydatków. Dlatego też celem uniknięcia ewentualnych nieprzyjemności w postaci zaległości w płatnościach i zrozumienia dla istniejącego systemu odbioru odpadów,  apeluję o rzetelne wypełnianie deklaracji.

 

Informacja nt. złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij

 

Wzór deklaracji obowiązującej od 01.04.2020r.- kliknij

 

Wzór wypełnionej deklaracji bez kompostownika - kliknij

 

Wzór wypełnionej deklaracji z kompostownikiem i kompostowaniem - kilknij

 

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców - kliknij

 

Kompostuj i płać mniej - kliknij

 

Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami - kliknij

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

od II.2020 do I.2021

 

Dobrzyniewo Duże, Fasty, Rybaki i Jaworówka - pobierz

 

Pozostałe miejscowości - pobierz

 

 

 

OBOWIĄZUJĄCE DO 31.03.2020 STAWKI MIESIĘCZNE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Gospodarstwo domowe

Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w zł)

stawka miesięczna

Odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany(w zł)

stawka miesięczna

do 2 osób

22

44

od 3 do 5 osób

48

96

od 6 osób i więcej

74

148

 

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nałożyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ruszył z dniem 1 lipca 2013 r. Do 2019 r. stawki opłat w naszej gminie nie ulegały zmianie, gdyż nadwyżka dochodów z opłat zebranych w latach poprzednich pozwoliła na finansowanie systemu, pomimo wzrostu kosztów w kolejnych latach. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w ostatnich latach wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób:

 

2017 r. – ok. 519 tys. zł,

 

2018 r. – ok. 816 tys. zł,

 

2019 r. – ok. 1,2 mln. zł.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

 

W związku z tym Rada Gminy Dobrzyniewo Duże 28 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Ulotka informacyjna obowiązująca do 31.03.2020r.

 

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - pobierz

 

 

Deklaracje obowiązujące do 31.03.2020r.

 

Wzór deklaracji - pobierz

 

                                 Infromacje dodatkowe                                      

 

                                   Zasady segregacji odpadów

 

     Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach:

   - worek żółty – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; plastikowe opakowania po produktach spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; aluminowe puszki po napojach i sokach; puszki po komserwach; folię aluminiową; metale kolorowe; kapsle, zakrętki od słoików; zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek niebieski – opakowania z papieru, karton, tektura (także falista); katalogi, ulotki, prospekty; gazety i czasopisma; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; zeszyty i książki; papier pakowy; torby i worki papierowe.

 

- worek zielony – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek brązowy - odpadki warzywnei owocowe (w tym obierki itp.); resztki jedzenia; gałęzie drzew i krzewów; skoszona trawa, liście i kwiaty; trociny i kora drzew.

Odpady kuchenne i odpady zielone mogą być zbierane łącznie lub oddzielnie.

 

Ulotkę dotyczącą selektywnej zbiórki otrzymali Państwo od Urzędu Gminy Dobrzyniewo.

Nie ma obowiązku wystawiania worków w każdym podanym terminie. Worki można wystawiać częściowo zapełnione lub dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo powinno pozostawić na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze.

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do pracowników zabierających worki lub do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. nr 9.

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą.

 

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

 

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

 

 

 

Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie

 

W związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, dostarczono i ustawiono na czas trwania umowy w wyznaczonych punktach 3 pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz 7 pojemników na zużyte baterie.     

 

Poniżej przedstawiam lokalizację w/w punktów:

L.p. Nazwa i adres punktu Rodzaj pojemnika

1

Apteka,

ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

2

Apteka,

Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 3,

16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki
3

Apteka,

Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

4

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

5

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,

ul. Białostocka 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,

ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

9

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach,

Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

10

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,

Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   (PSZOK) jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja:

Pogorzałki 129A (dawne kółko rolnicze niedaleko szkoły podstawowej)

mapa dojazdu - pobierz

 

CZYNNY:

w godzinach 08:00 - 14:00 (cztery soboty w miesiącu zgodnie z otrzymanym harmonogramem).

Prowadzący Punkt:

Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel.: 85 742 81 55


W PSZOK przyjmowane są:

a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

g) odpady zielone,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) chemikalia,
l) zużyte baterie i akumulatory,
m) przeterminowane leki,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochądzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m³ na rok od gospodarstwa domowego.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zawierające azbest,
c) odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

d) odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej,

e) odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu.

 

Zbiórką odpadów w formie „wystawki” nie są objęte takie odpady jak:

·        odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych);

·        odpady budowlano-remontowe(np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.);

·        zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe;

·        szkło, ziemia, odpady ogrodowe;

·        stara odzież;

·        odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszanei na odpady segregowane.

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

1. z nieruchomości zamieszkałych – odbiór co najmniej 1 raz w roku, według harmonogramu, w formie tzw. „wystawek”,

2. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Pogorzałki 129A

czynny w godzinach 10:00 - 16:00 (cztery soboty w miesiącu zgodnie z otrzymanym harmonogramem).

4. obowiązki sprzedawców oraz punktów serwisowych – ustawa o ZSEiE Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępny jest pod adresem strony internetowej:

 

http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 

L. p.

Numer Rejestrowy

Firma

Oznaczenie siedziby organu zarz…ądzają…cego

Województwo

NIP /
NIP Europejski

REGON

1

E0000457ZP

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne AMBIT Sp.z o. o.

Białystok

Podlaskie

542-020-68-40

050029097

 

Adres zakładu przetwarzania: ul. Białostocka 27, 16-002 Dobrzyniewo Duże

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POGORZAŁKACH

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2018 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok - pobierz


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2016 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2015 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2014 rok - pobierz

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2013 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2012 rok - pobierz

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

     Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże informuję o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowiska i o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r., 2014 r., 2015r., 2016r. i 2017r.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016 rok 2017 rok 2018

Wymagany poziom do osiągnięcia

12

14

16

18 20 30

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

7,1

18,2

26,4

27,30 28,90 27,14

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016 rok 2017 rok 2018

Dopuszczalny poziom

50

50

50

45 45 40

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

13,3

4,8

7,5

5,24 1,71 11,35

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

 rok 2016 rok 2017 rok 2018

Wymagany poziom do osiągnięcia

36

38

40

42 45 50

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

75,1

42,9

63,5

100,00 97,87 100

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ww. ustawy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki osiągnęły poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko:

 

I.  w 2017 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 20,25% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 8,79 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 20,00% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 20,08% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 28,63% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska i 64,29 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

4. MPK PURE HOME Sp. z o.o. S.K. osiągnęła 20,13% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,00 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

II. w 2018 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 37,77% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,12% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 71,14% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 30,01% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 80,26% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

 

                                      Informacja                                           

 

ZAKAZ  SPALANIA  ODPADÓW !

 

    Informuję mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest spalanie odpadów komunalnych zarówno w domowych paleniskach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Szczególnie niebezpieczne jest spalanie tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, wyrobów drewnopochodnych (np. sklejek) z uwagi na uwalnianie substancji rakotwórczych, tzw. dioksyn.  

       Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

       Proszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.               

 

                                                                                               Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                               Bogdan Zdanowicz

 

       

                         Rejestr działalności regulowanej                      

 

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - pobierz

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

                        Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                

 

Wykaz przedsiebiorców posiadających zezwolenie na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE - pobierz

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżbianie zbiornik bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

          Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych             

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

Wraz z przyjęciem Planu Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz 4916).

Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Dobrzyniewo Duże zaliczono do Regionu Centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego 18 gmin.

            W Regionie Centralnym wskazano poniższe instalacje:

  • Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

- ZUOK Białystok,

  • Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,

- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce, ZUOK w Hryniewiczach, ZUOK Białystok;

  • Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

- ZUOK w Hryniewiczach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: ZZO w Hajnówce,

  • Składowanie odpadów komunalnych:

- składowisko ZUOK w Hryniewiczach,

- składowiska zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze.

« inne aktualności