Dziś jest:piątek 21 stycznia 2022 roku. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.11.2021
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 30 listopada 2021 r. 

IPG.6733.46.2021

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej Nr 1385B, w obrębie działek o numerach geod. 321/3, 251/3, 286/1, 282/1, 282/2, 281, 280, 449/1, 453/4, 458/3, 531/1, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia. 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności