Dziś jest:środa 01 grudnia 2021 roku. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Aktualności
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.11.2021
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 listopada 2021 r.

 

 

 

IPG.6733.43.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 359/27, 359/44, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności