Dziś jest:sobota 16 października 2021 roku. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczn 21.09.2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczn

Dobrzyniewo Duże, dnia 21 września 2021 r.

 

IPG.6733.48.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie koryta i budowli piętrzących na rzece Kulikówce w km 0+000-5+300, dla terenu położonego w obrębie geod. Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże, numer ewidencji gruntów 225 oraz w obrębie geod. Ruda, gm. Krypno, numer ewidencji gruntów 585 zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności