Dziś jest:sobota 16 października 2021 roku. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 16.09.2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 16 września 2021 r.

 

IPG.6733.28.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t. j. z późn. zm.)  Wójt    Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 111/47, 111/51, 111/43, 111/48, położonych w miejscowości Podleńce, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek TWD Projekt Sp. z o. o., Sp. k.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności