Dziś jest:środa 22 września 2021 roku. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.07.2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 lipca 2021 r.

 

IPG.6733.24.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 574/8, 526/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności