Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 26.10.2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 26 października 2020 r.

 

IPG.6733.44.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 212, położonej w obrębie geod. Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności