Dziś jest:wtorek 29 września 2020 roku. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.05.2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 20 maja 2020 r.

 

 

 

 

IPG.6733.12.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 687, 688, 690/2 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ul. Lipina), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

 

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

« inne aktualności