Dziś jest:wtorek 27 lipca 2021 roku. Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.11.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 15 listopada 2019 r.

 

 

IPG.6733.39.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j. t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obręb Kozińce, działek o numerach geod. 662/2 i 663/3, 96/3, 95/1, 92/2, 96/4, 10 obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże, działek o numerach geod. 1762, 1133/8, 1133/7, 1134/2, 1134/1, 1135, 1146/3, 1133/2 obręb Grądy, Poniklica, Wodziłówka, oraz działki o numerze geod. 37 obręb Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

a/a – 1

 

« inne aktualności