Dziś jest:środa 22 września 2021 roku. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Aktualności
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021 16.07.2021
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Białymstoku I
z dnia 16 lipca 2021 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień19 września 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w okręgu wyborczym nr 7, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Ido dnia 26 lipca 2021 r.w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczegow Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu  - tel. 85 74 39 439 z uwagi na system pracy zdalnej.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzyniewie Dużym. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku (adres j. w.), w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 16:15, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu  - tel. 85 74 39 439 z uwagi na system pracy zdalnej.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Dobrzyniewo Duże za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r.Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Dobrzyniewie Dużym więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 6 września 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 14 września 2021 r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do dnia 10 września 2021 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 20 grudnia 2021 r.).

 

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

 

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: bialystok.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

 

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku I

/-/ Jacek Malinowski

 

Zarządzenie NR 98/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wryborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże - Kalendarz Wyborczy - pobierz

« inne aktualności