Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
29.06.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 65, 69, 510, położonych w obrębie geod. Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych 925, 1002, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.06.2020
Informacja o możliwości uzyskania stypendiów pomostowych dla maturzystów w roku 2020/2021 ...
29.06.2020
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ...
29.06.2020
dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN–15kV i nN–0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 1/2, 1/9, 1/10, 2/8, 2/18, 2/19, 3/8, 4/1, 5/2, 5/4, 6/2, 8/4, 8/13, 10/16, 11/4, 12/2, 13...
29.06.2020
Ponizej zamieszczamy informację na temat bezpłatnej mammografii w technologii cyfrowej ...
24.06.2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. Informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. sprawy dotyczące: ...
23.06.2020
dot. rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach o pomieszczenia przeznaczone na cele centrum zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa gminy Dobrzyniewo Duże, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce numer geodezyjny 146 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.06.2020
Dnia 25 czerwca 2020 r. w Sali Gimnastycznej przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże. Rozpoczęcie obrad o godz. 8.00 ...
22.06.2020
dot. budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 187, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.06.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 3/1, 5/6, 5/8, 5/10, 7/1, 9/1, 10/7, 10/9, 358, 368/3, 368/5, w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Duże, oraz w obrębie działki o numerze geodezyjnym 374, w obrębie geodezyjnym Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.06.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże - Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. ...
15.06.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.06.2020
dot. modernizacji podstacji trakcyjnej 15 kV PT Borsukówka, obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i obiektów budowlanych (w tym przebudowę istniejącego budynku podstacji trakcyjnej), oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 481/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.06.2020
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego z dnia 04.06.2020 r. ...
09.06.2020
Wraz ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od jednej osoby - właściciele nieruchomości zamieszkałych (współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością) zostali zobowiązani od 1 kwietnia 2020 r. do złożenia Wójtowi...
09.06.2020
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. ...
08.06.2020
Zarządzenie nr 114/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 08.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechcnego Spisu Rolnego w 2020r. ...
05.06.2020
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem, od 8 czerwca 2020 r. interesanci będą przyjmowani w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. ...