Dziś jest:sobota 28 listopada 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
23.01.2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na rok 2020r. Zamówienie każdorazowo powinno być dowiezione do siedziby Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Zaproponowane w ofercie ceny brutto materiałów dostawca będzie musiał utrzymać do 30.06.2020 roku lub do wyczerpania kwoty umownej. Szczegółowy asortyment określony został w szczegółowym wykazie cenowym za...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 165/152, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 36, 38/1, 35/1, 28 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.01.2020
W związku z realizacją umowy na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku" oraz ze stwierdzoną podczas przeprowadzonego w dniu 23.09.2019 r. spotkania informacyjnego, potrzebą ustalenia nowych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że organizuje s...
20.01.2020
Poniżej zamieszczamy Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ...
17.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 39, 42 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon drogi gminnej Nr 105458B Nowe Aleksandrowo – Krynice – Chraboły oraz ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 135/6, 139 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.01.2020
W ostatnim czaie w naszej Gminie powrócił proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
16.01.2020
W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do ...
13.01.2020
Towarzystwo „Nasze Szwederowo” organizuje zimowisko dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 20 stycznia - 29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). ...
13.01.2020
dot. rozbudowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 75/2 w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.01.2020
Nabór deklaracji uczestnictwa prowadzony jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na la...
10.01.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN oraz słupowej stacji transformatorowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 667, 668 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.01.2020
Rozpoczął się nabór do Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewo DużymOd 1 marca 2020 r. do Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym przyjętych zostanie 18 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.   ...
08.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 688, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.01.2020
Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: Wykaz środków stosowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 1) zakazuje się: a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich p...
02.01.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 123, 124, 46/33, 119 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...