Dziś jest:sobota 16 października 2021 roku. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

 

 

W dniu 04.02.2021 r. podpisano umowę na realizację Projektu: „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze Litewsko-Polskim” nr LT-PL-5R-348 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Gminę Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z Gminą Pagegiai (Litwa). Liderem jest Gmina Dobrzyniewo Duże, która pozyskała 494 949,30 EUR, z czego dofinansowanie wynosi 85 % tj. 420 706,90 EUR. Wartość całego Projektu to 997 944, 65 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE to 848 252,94 EUR.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże zbuduje w Pogorzałkach (dobuduje do remizy OSP) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego z garażem i magazynem, zakupi specjalny samochód do dekontaminacji wraz z wyposażeniem, wyposażenie Centrum Kryzysowego (min. łózka polowe, koce, środki do dezynfekcji i walki z Pandemią COVID-19), profesjonalną drukarkę 3D oraz odzież ochronną (przeciwchemiczną) wraz z defibrylatorami AED. Partner litewski wykona remont budynku na potrzeby kwarantanny oraz zakupi samochód do dekontaminacji wraz z wyposażeniem, środki do dezynfekcji i walki z Pandemią COVID-19, profesjonalną drukarkę 3D oraz odzież ochronną (przeciwchemiczną).

 

Projekt będzie trwał 24 miesiące (rozpoczęcie projektu: 01.12.2020, koniec projektu: 30.11.2022), w trakcie których odbędą się wspólne polsko – litewskie szkolenia skierowane do mieszkańców, dzieci i osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz walkę z pandemią.

 

Projekt ten przyczyni się do efektywniejszej edukacji i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i pandemicznym w obu Gminach.

 

Jest to kolejny Projekt Transgraniczny realizowany bezpośrednio ze środków UE z Brukseli, co jest ogromnym sukcesem Gminy, gdyż pozyskanie takich środków jest bardzo trudne i uzależnione od Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego z siedzibą w Wilnie.

 

 

 

On 04.02.2021 a Subsidy Contract of the Project: "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area" no. LT-PL-5R-348 was signed. The project is taken under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme 2014-2020. It will be implemented by the Municipality of Dobrzyniewo Duże in partnership with the Municipality Pagegiai (Lithuania). The Main Leader is the Municipality of Dobrzyniewo Duże, which has obtained EUR 494 949.30, of which the funding is 85%, (EUR 420 706.90). The total project amount is EUR 997 944.65, including co-financing from EU in the amount of EUR 848 252.94.

 

The Commune of Dobrzyniewo Duże will build in Pogorzałki (an addition to the OSP firehouse) a Communal Crisis Management Centre with a garage and a warehouse It also purchase a special car for decontamination with equipment, Crisis Centre equipment (e.g. field beds, blankets, disinfectants and COVID-19 pandemic control chemicals), a professional 3D printer and protective (anti-chemical) clothing with AED defibrillators. The Lithuanian partner will renovate the quarantine building and purchase a decontamination vehicle with equipment, disinfectants to combat Pandemic COVID-19), a professional 3D printer and protective (anti-chemical) clothing.

 

The project will last 24 months (start date: 01.12.2020, end date: 30.11.2022), during which joint Polish-Lithuanian trainings for citizens, children and people responsible for crisis management and pandemic control will be held

 

This project will contribute to more effective education and prevention of crisis and pandemic situations in both municipalities.

 

This is another Cross-Border Project implemented directly with EU funds from Brussels, which is a huge success for the Municipality, as obtaining such funds is very difficult and dependent on the International Joint Monitoring  Committee based in Vilnius.

 

 

W dniu 16.03.2021 odbyło się spotkanie partnerskie w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze litewsko-polskim” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020, nr LT-PL-5R-348,  zorganizowane przez Lidera Projektu - Gminę Dobrzyniewo Duże.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminy Pagégiai. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID-19 oraz związanymi z nią obostrzeniami, spotkanie zorganizowano w formie online.

 

 W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:
- dokonano przedstawienia poszczególnych członków zespołu projektowego oraz zaprezentowano ich zakres obowiązków;
- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;
- ustalono harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
- omówiono termin oraz program konferencji otwierającej projekt

 

 

On 16.03.2021 partnership meeting within the project "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area" no. LT-PL-5R-348 took place. The project is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme. The meeting was organised by the Main Leader – the Commune of  Dobrzyniewo Duże.

 

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune and the Pagégiai commune. Due to the epidemic situation caused by the COVID-19 and actual restrictions, the meeting took the online form.

 

 During the meeting the following issues were discussed:
- the project team members and their responsibilities were presented;
- a detailed budget analysis was carried out;
- a detailed schedule was set for the implementation of events at individual project partners;
- the date and the program of the opening conference was discussed.

 

 

 

Gmina Dobrzyniewo Duże, jako lider projektu, w dniu 09.07.2021 r. w Hotelu „Dwór Czarneckiego Spa & Wellness”, zorganizowała konferencję otwierającą projekt LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020.

 

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai - Pan Vaidas Bendaravičius wraz z delegacją pracowników i strażaków Gminy a także Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże – Pan Krzysztof Bagiński. Obaj przedstawiciele mieli możliwość zaprezentowania swoich gmin jak również przedstawienia wpływu przedmiotowego projektu na wzrost poziomu bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych w obszarze transgranicznym a także zwalczania skutków pandemii COVID-19. Działania podejmowane w ramach projektu pozwolą na wymianę doświadczeń w walce z COVID-19 oraz innymi sytuacjami kryzysowymi. Będą one realizowane poprzez szkolenia oraz ćwiczenia podnoszące świadomość, umiejętności oraz kwalifikacje uczestników. Udział w nich weźmie 465 osób w tym 60 dzieci z Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 360 osób w tym 40 dzieci z Gminy Pagegiai.

 

Założone w projekcie wskaźniki to między innymi:

- liczba organizowanych spotkań, szkoleń, eventów – 24,

- liczba zakupionego sprzętu – 23 sztuki,

- łączna liczba uczestników szkoleń, spotkań, eventów – 825 osób,

- liczba spotkań partnerskich – 6,

- liczba zakupionych aut – 2 – po 1 na Partnera,

- liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków – 2 – po 1 na Partnera.

 

Gminy Dobrzyniewo Duże i Pagegiai zakupią samochody do dekontaminacji. Sprzęt taki jest niezbędny do walki z zagrożeniem pandemicznym (COVID-19) i epidemiologicznym. Gminy nie posiadają takich aut a możliwość ich zakupu w ramach projektu poprawi bezpieczeństwo społeczne i środowiskowe po obu stronach granicy. W wyniku zaistniałej pandemii COVID-19 Gmina Dobrzyniewo Duże planuje także budowę Centrum Kryzysowego ostrzegania i obrony cywilnej. Budynek zostanie dobudowany do istniejącej Remizy OSP w Pogorzałkach. Budowla będzie służyła nie tylko jako Centrum Kryzysowe ale także jako magazyn na wyposażenie zakupione przez gminę na wypadek sytuacji kryzysowych i COVID-19. Gmina Pagegiai wykona remont budynku socjalnego przeznaczonego na kwarantannę. Wyremontowany budynek, w przypadku zakończenia sytuacji pandemicznej, będzie wykorzystywany jako tymczasowe mieszkania socjalne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które oczekują na stałe mieszkania socjalne.

 

 

 

The commune of Dobrzyniewo Duże, as the project leader, organized on 09.07.2021 at the Hotel "Dwór Czarneckiego Spa & Wellness", a conference opening the project LT-PL-5R-348 "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area" co-financed from the European Regional Development Fund under the INTERREG VA Lithuania-Poland Programme 2014-2020.

 

Among the many invited guests, the Conference was honored by the presence of Mer Pagegiai - Mr. Vaidas Bendaravičius with a delegation of employees and firefighters of the Commune, as well as the Secretary of the Commune of Dobrzyniewo Duże - Mr. Krzysztof Bagiński. Both representatives had the opportunity to present their municipalities as well as to present the impact of the project on the increase in the level of safety of life and health of residents and the availability of high-quality public services in the cross-border area, as well as to combat the effects of the COVID-19 pandemic. Activities undertaken as part of the project will allow for the exchange of experiences in the fight against COVID-19 and other crisis situations. They will be implemented through training which raise awareness, skills and qualifications of the participants: 465 people, including 60 children from the Dobrzyniewo Duże Commune and 360 people, including 40 children from the Pagegiai Commune.

 

The indicators assumed in the project include:

- number of meetings, trainings and events organized - 24,

- number of purchased equipment - 23 pieces,

- the total number of participants in training, meetings and events - 825 people,

- number of partner meetings - 6,

- number of cars purchased - 2 - 1 per Partner,

- number of built / modernized buildings - 2 - 1 per Partner.

 

Both, Dobrzyniewo Duże and Pagegiai communes will buy cars for decontamination. Such equipment is necessary to fight the pandemic (COVID-19) and epidemiological threats. Communes do not have such cars and the possibility of purchasing them under the project will improve social and environmental safety on both sides of the border. As a result of the COVID-19 pandemic, Dobrzyniewo Duże Commune is also planning to build a Crisis Warning and Civil Defense Center. The building will be added to the existing Fire Station  in Pogorzałki. The building will serve not only as a Crisis Center but also as a warehouse for equipment purchased by the commune in the event of crisis and COVID-19. Pagegiai Municipality will carry out renovation of the social building designated for quarantine. The renovated building, in the event of an end the pandemic situation, will be used as temporary social housing for families at risk of social exclusion who are in need of permanent social housing.

 


 

W dniu 20.08.2021r 25 przedstawicieli Lidera Projektu (20 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże – po 4 osoby z każdej placówki oświatowej, 3 opiekunów – pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 2 członków zespołu projektowego) wzięło udział w zorganizowanym w Gminie Pagegiai wspólnym szkoleniu dla dzieci „Zachowanie podczas epidemii”.

 

Dzieci miały możliwość spotkania się ze swoimi rówieśnikami z Gminy Pagegiai. Brały także udział we wspólnych warsztatach z zakresu praktycznych działań i zachowań podczas pandemii COVID-19. Dzięki temu uczestnicy poznali nie tylko sposoby zapobiegania ewentualnym zakażeniom ale nauczyli się także radzić sobie w sytuacjach nerwowych i stresujących. 

 

Łącznie w szkoleniu udział wzięło 50 osób: 40 dzieci, 6 opiekunów oraz 4 przedstawicieli projektu.

 

 

On August 20, 2021, 25 representatives of the Project Leader (20 primary school students from the Dobrzyniewo Duże Commune - 4 people from each educational institution, 3 carers - employees from educational institutions from the Dobrzyniewo Duże Commune and 2 members of the project team) took part in joint training for children "Behavior during an epidemic" which was held in Pagegiai Commune.

 

The children had the opportunity to meet their collegues from the Pagegiai Commune. They also took part in joint workshops on practical actions and behaviors during the pandemic of COVID-19. Thanks to this, the participants not only learned how to prevent possible infections, but also learned how to deal with nervous and stressful situations.

 

In total, 50 people participated in the training: 40 children, 6 carers and 4 project representatives.

 

 

W dniu 27.08.2021r. w Gminie Pagegiai odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej zorganizowane przez Partnera projektu – Pagegiai w ramach projektu pn. „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” o nr  LT-PL-5R-348.

 

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu partnerów projektu: 3 członków projektu z Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 3 członków projektu z Gminy Pagegiai.

 

 Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

 

- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu oraz osiągnięte założenia w pierwszym etapie realizacji projektu;
- omówiono kwestie związane z trwającą weryfikacją pierwszego raportu;
- ustalono szczegółowy harmonogram realizacji kolejnych wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
- ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Lider Projektu.

 

 

On August 27, 2021 in the Municipality of Pagegiai, the second meeting of the working group was organized by the project partner - Pagegiai as part of the project entitled "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area" with the number LT-PL-5R-348.

 

The meeting was attended by representatives of both project partners: 3 project representatives from Dobrzyniewo Duże Commune and 3 project representatives from Pagegiai Commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:

- a detailed budget analysis was carried out with the assumptions achieved in the first stage of the project implementation;
- issues related to the ongoing verification of the first report were discussed;
- a detailed schedule for the implementation of events was established at the individual project partners;
- the date of the next partner meeting, organized by the Project Leader, has been set.

 

 

W dniu 03.09.2021r. Gmina Dobrzyniewo Duże zorganizowała wspólne szkolenie pn. „Zachowanie w przestrzeni w czasie kryzysu”. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL”, odbyło się w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach. Brało w nim udział łącznie 50 uczestników z obu Gmin (40 dzieci, 6 opiekunów oraz 4 reprezentantów projektu).

 

W trakcie zajęć dzieci poznały zasady współpracy oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy mieli możliwość odbycia zajęć „na powietrzu”, gdzie mogli w praktyce zastosować nabytą wiedzę i umiejętności. Trening w symulacji karetki pogotowia pozwolił im na sprawdzenie swoich reakcji w sytuacjach stresowych wymagających szybkich i zdecydowanych decyzji zaś ćwiczenia z udziałem fantomów nauczyły ich zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

On 09.03.2021 Dobrzyniewo Duże commune organized a joint training entitled "Behavior in space in times of crisis." The training, as part of the project "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area", took place at the Medical Simulation Laboratory in Suwałki. A total of 50 participants from both municipalities (40 children, 6 carers and 4 project representatives) took part in it.

 

During the classes, the children learned the rules of cooperation and safe behavior in crisis situations. Participants had the opportunity to join the "outdoor" activities, where they could put the acquired knowledge and skills into practice. Training in an ambulance simulation allowed them to test their reactions in stressful situations requiring quick and decisive decisions, and exercises with phantoms taught them the principles of first aid.

 


 

10 września 2021 Partner Projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” (Gmina Pagegiai) zorganizował szkolenie pn. „Ewakuacja ludności”. Skierowane ono było do wszystkich osób odpowiedzialnych za ewakuację zarówno w Gminie Dobrzyniewo Duże jak i Gminie Pagegiai. Szkolenie prowadził Rolandas Čelna, główny specjalista wydziału ochrony ludności kłajpedzkiej rady ratowniczo-gaśniczej.

 

Podczas kursu uczestnicy mieli możliwość nabycia praktycznej wiedzy z zakresu zachowań podczas sytuacji kryzysowych takich jak pandemia czy wszelkiego rodzaju katastrofy. Zaprezentowano i przeanalizowano schematy ewakuacji poszczególnych grup mieszkańców w kontekście różnych rodzajów zagrożeń.

 

 

On September 10, 2021 the Project Partner LT-PL-5R-348 "Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area" (Pagegiai Commune) organized a training entitled "Evacuation of the population". It was addressed to all people responsible for evacuation in both the Dobrzyniewo Duże Commune and the Pagegiai Commune. The training was conducted by Rolandas Celna, the main specialist of the Civil Protection Department of Klaipeda Rescue and Fire Fighting Council.

 

During the course, participants had the opportunity to acquire practical knowledge in the field of behavior during crisis situations such as pandemics or all kinds of catastrophes. Furthermore, evacuation patterns for individual groups of residents were presented and analyzed in the context of various types of threats.