Dziś jest:piątek 21 stycznia 2022 roku. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Urząd Gminy - organizacja

DANE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

DLA KONTRAHENTÓW WYSTAWIAJĄCYCH FAKTURY

NABYWCA: GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE, UL. BIAŁOSTOCKA 25, 16-002 DOBRZYNIEWO DUŻE, NIP 966-184-41-07

ODBIORCA: URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE, UL. BIAŁOSTOCKA 25, 16-002 DOBRZYNIEWO DUŻE, BĄDŹ INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.

 

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
PRZYJMUJE W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 9.00 - 16.00
I PIĄTEK W GODZINACH 9.00 - 12.00

 

 

URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Wójt Gminy:

 

mgr Wojciech Cybulski

 

Siedziba Władz Gminnych:

 

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże

 

Nr konta:

 

60 8060 0004 2600 1010 2000 0010

Nr konta - Udostępnianie danych osobowych:

 

11 8060 0004 2600 1010 2000 0310

 

Czas Pracy Urzędu:

 

 

 

 

 

Poniedziałek - Piątek

: 730 - 1530

 

 

Sobota - Niedziela

: Nieczynne

 

Kontakt:

 

85 742 81 55

Sekretariat/ centrala

 

 

85 719 71 47

fax

 

 

603 171 444
727 793 510
85 719 71 19
85 719 71 55
85 719 75 34
85 719 75 43

85 719 79 00
85 719 72 22
85 719 76 56


85 719 78 10

Wójt
Sekretarz
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Księgowość budżetowa
Księgowość budżetowa, VAT

Planowanie przestrzenne
Wymiar podatków
Księgowość podatkowa

Referat Gospodarki Komunalnej - konserwacja sieci wod.-kan.

 

e-mail:

 

dobrzyniewo@dobrzyniewo.pl

kancelaria@dobrzyniewo.pl

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

Urzędem Gminy kieruje Wójt Gminy Wojciech Cybulski - pokój nr 1 


W kierowaniu Urzędem Wójta wspomagają:

 

 

Zastępca Wójta

-

wakat

 

 

Skarbnik Gminy

-

Monika Elżbieta Krawczeniuk

 

pokój nr 7

Sekretarz Gminy

-

Krzysztof Bagiński

 

pokój nr 1A

Radca Prawny

-

Hanna Nikitiuk

 

 

W pokoju nr 10 wyłożone są do wglądu akty prawa miejscowego oraz udostępnia się dokumenty dotyczące realizacji przez Gminę zadań publicznych

 

W URZĘDZIE GMINY UTWORZONE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

1. REFERAT ORGANIZACYJNY

 a)

Kierownik referatu - Krzysztof Bagiński - pokój nr 1A

 

tel. 85 742 81 55 w. 21, 727 793 510, e-mail:  k.baginski@dobrzyniewo.pl

 

 b)

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych Elżbieta Jackowska - pokój nr 1

 

tel. 85 742 81 55 , fax 85 719 71 47; e-mail:  kancelaria@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

przyjmowaniem skarg i wniosków,

 

-

nadzorem nad udostępnianiem dokumentów stanowiących informacje publiczne,

 

-

przyjmowaniem zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych.

 

 c)

Stanowisko ds. organizacyjnych i społecznych - Anna Adamska - pokój nr 1

 

tel. e-mail: a.adamska@dobrzyniewo.pl

 

 d)

Stanowisko ds. obsługi rady gminy Mariola Grzegorczyk - pokój nr 10

 

tel. 85 7428155 w.17; e-mail:  m.grzegorczyk@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

obsługa Sesji Rady Gminy

 

-

obsługa Komisji Rady Gminy

 

-

prowadzenie spraw związanych z ppoż.

 

 e)

Stanowisko ds. oświaty - Agnieszka Rutkowska - pokój nr 12

 

tel. e-mail:  

 

 f)

Stanowisko ds. obsługi informatycznej - Bartosz Grzegorczyk - pokój nr 13

 

tel. 663 930 420 e-mail: it@dobrzyniewo.pl

 

2. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

 a)

Zastępca Kierownika USC Wiesława Wojtkielewicz - pokój nr 6

 

tel. 85 719 71 55 lub 85 742 81 55 w. 15; e-mail:  usc@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

rejestracją stanu cywilnego,

 

-

aktami stanu cywilnego - umiejscowieniem, odtworzeniem, uzupełnieniem, sprostowaniem,

 

-

wydawaniem zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego,

 

-

wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,

 

-

wydawaniem decyzji o zmianie nazwiska i imienia,

 

-

prowadzeniem spraw związanych z oświatą,

 

-

prowadzeniem spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

 

-

prowadeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 b)

Stanowisko ds. obywatelskich Ewa Bilmin - pokój nr 5

 

tel. 85 742 81 55 w.24, 85 749 29 49; e-mail:  e.bilmin@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

ewidencją ludności,

 

-

wydawaniem dowodów osobistych,

 

-

prowadzenie kasy urzędu,

 

-

imprezami masowymi, zbiorówkami publicznymi i zgromadzeniami.

 

3. REFERAT FINANSOWY

 a)

Kierownik referatu - Monika Elżbieta Krawczeniuk - pokój nr 7

 

tel. 85 719 71 19, e-mail:  skarbnik@dobrzyniewo.pl

 

 b)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej Alina Domalewska - pokój nr 4

 

tel. 85 719 75 34, 85 742 81 55 w. 13;

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

naliczaniem wynagrodzeń za pracę pracownikom urzędu,

 

-

prowadzeniem rozliczeń z tytułu składek na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wydawaniem zaświadczeń o zarobkach pracowników,

 

-

prowadzeniem rozliczeń z tytułu zawieranych przez Gminę i jednostki organizacyjne umów zleceń, umów o dzieło,

 

-

prowadzeniem ewidencji środków trwałych.

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Marczuk - pokój nr 14

 

tel. 85 719 75 43 lub 85 742 81 55 w. 18;

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

wystawianiem dowodów wpłat z tytułu: budowy sieci wod.-kan., czynszów nieruchomości komunalnych, opłat adiacenckich, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,

 

-

wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży i dzierżawy,

 

-

windykacją fakturowanych i cywilnych należności pieniężnych Gminy.

 

 c)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej -  pokój nr 3

 

tel. 85 719 76 56 lub 85 742 81 55 w. 12

 

Elwira Żmiejko, e-mail:  e.zmiejko@dobrzyniewo.pl

 

Katarzyna Niewińska, e-mail:  k.niewinska@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

prowadzeniem wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych od osób prawnych oraz wymiarem podatków środków transportowych od osób fizycznych,

 

-

księgowaniem podatku od osób fizycznych i prawnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej,

 

-

prowadzenia wymiaru podatku od środków transportu,

 

-

windykacją zaległości podatkowych,

 

-

prowadzeniem spraw dotyczących umorzeń, odraczania terminów płatności, rozkładaniem na raty należności podatkowych,

 

-

wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych,

 

-

księgowanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

 

 d)

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych -  pokój nr 2

 

tel. 85 719 72 22 lub 85 742 81 55 w. 23

 

Lilla Łapińska, e-mail:  l.lapinska@dobrzyniewo.pl

 

Justyna Walesiuk, e-mail:  j.walesiuk@dobrzyniewo.pl

 

Anna Gęsiewska, e-mail: a.gesiewska@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

prowadzeniem wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego - od osób fizycznych,

 

-

ulgami i zwolnieniami ustawowymi,

 

-

wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym i o opłacaniu składek FUSR,

 

-

wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 

 e)

Pomoc administracyjna - Beata Rusek - pokój nr 14

 

tel. 85 719 75 43 lub 85 742 81 55 w. 18

 

4. REFERAT OBSŁUGI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 a)

Główny Księgowy - Sylwia Jeleniewska - pokój nr 12

 

tel. e-mail: s.jeleniewska@dobrzyniewo.pl

 

 b)

Stanowisko ds. księgowości Ewa Winnicka - pokój nr 3

 

tel. 85 719 76 56 lub 85 742 81 55 w. 19

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

stypendia socjalne,

 

-

zwrot podatku akcyzowego,

 

-

fundusz alimentacyjny.

 

5. REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 a)

Kierownik referatu Magdalena Bernatowicz - pokój nr 9

 

Stanowisko ds. gospodarowanie mieniem komunalnym - pokój nr 9

 

tel. 85 742 81 55 w. 28, e-mail: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

 

-

najem budynków stanowiacych własność gminy,

 

-

sprawy zwiazane z rolnictwem,

 

-

gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi (sprzdaż, zakup, użytkowanie wieczyste gruntów, najem, dzierżawa, użyczenie, służebność),

 

-

dzierżawa gruntów.

 

 b)

Stanowisko ds. planowania przestrzennego -  pokój nr 11

 

tel. 85 719 79 00 lub 85 742 81 55 w. 16

 

Maria Seweryn, e-mail:  m.seweryn@dobrzyniewo.pl

 

Sebastian Kwit, e-mail:  s.kwit@dobrzyniewo.pl

 

Monika Dziekońska, e-mail: m.dziekonska@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

wprowadzaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

 

-

wydawaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania,

 

-

wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchmości w planie zagospodarowania,

 

-

wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 c)

Stanowisko ds. ochrony środowiska Anna Szeligowska - pokój nr 9

 

tel. 85 742 81 55 w. 28; e-mail:  a.szeligowska@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

-

prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem, zmianą i cofaniem określonych w ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminach, zezwoleń dla przedsiębiorców,

 

-

przygotowaniem do rozpatrywania przez Radę Gminy uchwał i informacji dot. utrzymania czystości i porządku,

 

-

organizowaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 

-

podejmowaniem działań ws. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 

-

organizowaniem na szczeblu gminy konkursów i akcji związanych z estetyką krajobrazu, utrzymaniem czystości, zbiórką odpadów.

 

6. REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY

 a)

Kierownik referatu - Piotr CItko - pokój nr 8

 

tel. 601 221 244, e-mail:  p.citko@dobrzyniewo.pl

 

 b)

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Małgorzata Sokólska - pokój nr 13

 

tel. 85 742 81 55 w. 20; e-mail:  m.sokolska@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

 c)

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych - Katarzyna Dołkin - pokój nr 13

 

tel. 85 742 81 55 w.20, 502 691 358; e-mail: k.dolkin@dobrzyniewo.pl

 

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

 

 

SZKOŁY

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
ul. Szkolna 14,
 tel. 85 719 71 53 fax. 85 719 78 64
Dyrektor: Ewa Rzemieniecka
Wicedyrektor: Katarzyna Adamska

 

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach
tel.  85 719 93 07 
Dyrektor: Anna Mikuć

 

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
tel. 85 719 70 98 
Dyrektor: Barbara Chmielewska

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie
ul. Pogodna 107, tel. 85 719 75 45 
Dyrektor: Katarzyna Kozłowska

 

Szkoła Podstawowa w Fastach 
ul. Białostocka 5, 15-674 Białystok
tel. 85 653 26 31 
Dyrektor: Joanna Gołębiewska


INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71
tel. 85 719 71 59 
Dyrektor: Joanna Sobieska

 

Gminna Biblioteka Publiczna
Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71
tel. 605 280 120 
Dyrektor: Jolanta Radziszewska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23 - lokal nr. 2 
tel. 85 66-33-256

E-MAIL: gops@dobrzyniewo.pl

www.dobrzyniewoduze.naszops.pl 

Godziny pracy:

·     w poniedziałki: od godz. 8:00 do godz. 16:00

·     od wtorku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

 

Kierownik GOPS:

mgr Agata Krupska

Starszy pracownik socjalny

mgr Anna Polińska: teren działania: Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Fabryczne,  Jaworówka, Krynice, Letniki, Leńce, Podleńce, Gniła.

Starszy pracownik socjalny

mgr Marta Milewicka-Roszkowska: teren działania:  Fasty, Pogorzałki, Bohdan, Kopisk, Borsukówka, Kulikówka, Nowosiółki, Zalesie, Rybaki, Kobuzie.

Starszy pracownik socjalny

Emilia Kowalewska teren działania: Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Kościelne, Chraboły, Kozińce, Szaciły, Obrubniki, Ogrodniki.

Referent ds. świadczeń rodzinnych  mgr Agata Pikulska
Referent ds. świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

 mgr Anna Bagińska

Asystent rodziny  mgr Barbara Głowacka

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23
tel./fax: 85 719 78 10 , e-mail:  rgk@dobrzyniewo.pl

 

 a)

Kierownik referatu - Michał Gabrel

 

tel. 883 910 005, e-mail: m.gabrel@dobrzyniewo.pl

 

 b)

Zastępca kierownika referatu Marek Kurowski

 

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji - pokój nr 9

 

tel. 85 719 78 10, e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

zapewnieniem odbiorcom ciągłej dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

 

-

prowadzeniem bieżącej konserwacji i naprawami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

-

eksploatacją i konserwacją urządzeń wodno - kanalizacyjnych,

 

-

wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 

-

konserwacją komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 c)

Inspektor ds. wodno - kanalizacyjnych Ewelina Zimnoch

 

tel. 85 719 78 10; e-mail:  rgk@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

naliczaniem należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,

 

-

ewidencjonowaniem odbiorców wody i kanalizacji.

 

 d)

Podinspektor ds. utrzymania dróg Marcin Kulikowski

 

tel. 85 719 78 10, 501 105 456; e-mail:  m.kulikowski@dobrzyniewo.pl

 

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

 

-

wydawaniem decyzji w sprawie zjazdów z drogi gminnej,

 

-

budową i remontami dróg,

 

-

zimowym utrzymaniem dróg.

 

 e)

Pomoc administracyjna Urszula Anruszkiewicz

 

tel. 85 719 78 10; e-mail:  rgk@dobrzyniewo.pl

 

Konserwatorzy sieci:

Tadeusz Kitlas

Jan Sokół

Bogdan Radziszewski

Grzegorz Olechnowicz

Jerzy Krasucki

Robotnik gospodarczy:

Grzegorz Kamieński

Wojciech Klepacki

Konserwator:

Waldemar Rowgało