Dziś jest:niedziela 27 września 2020 roku. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
25.09.2020
LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w konkursie zaprasza podmioty (operatorów), którzy udzielą mieszkańcom obszaru LGD bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020). ...
25.09.2020
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza do składania wniosków na realizację projektów tworzących lub rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. ...
24.09.2020
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej, wraz z w...
23.09.2020
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działki o numerze ...
23.09.2020
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach...
16.09.2020
W związku z awarią sieci wodociągowej i brakiem wody w miejscowości Nowe Aleksandrowo,  dnia 17.09.2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno wychowawcze w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie. ...
16.09.2020
Zarządzenie nr 129/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dnia 14 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Borsukówka w Gminie Dobrzyniewo Duże ...
15.09.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o realizacji  Rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. ...
15.09.2020
Wykaz  uczniów szkół  podstawowych, którzy otrzymali stypendium motywacyjne za rok  szkolny 2019/2020,  w wysokości po 300 zł. ...
15.09.2020
dot. budowy dwóch słupów oświetlenia hybrydowego w obrębie działki o numerze geod. 94/3, w miejscowości Szaciły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.09.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 281, 330/3, 330/2, 259/9, 258/5, 258/4, 257/7, 257/8, 257/11, 256/5, 262/21, 262/19, 1/2, 2/8, 262/22, 262/20, 5/2, 6/2, 8/4, 12/2, 13/16, 15/13, 15/15, położonych w miejscowości Fasty, g...
15.09.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 100/1, 626/1, 627/3, 626/4, 627/4, 626/2, w miejscowości Ogrodniki, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.09.2020
Od dnia 19-09-2020r. zmieniają się przepisy odnośnie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zostanie dodany art. 19a, który wejdzie w życie z dniem 19.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). ...
14.09.2020
Informujemy, że w dniach od 17 września do 20 października 2020 roku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże odbędzie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. ...
14.09.2020
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła nabór wniosków nr 8/2020 - w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: ...
10.09.2020
dot. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 358, 359/3, 359/9, 359/11, 359/22, 359/27, 359/41, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże(rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.09.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 158/14, 159, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże ...
08.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje w załączeniu informację o jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek, z pośbą o podanie do publicznej wiadomości. ...
07.09.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 254, 277/1, 816/1, 816/5, 816/14, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.09.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 473/2 o pow. 0,35ha położonej w obrębie Jaworówka ...