Dziś jest:piątek 30 października 2020 roku. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
29.10.2020
Informujemy, że dnia 31.10.2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach będzie nieczynny. ...
27.10.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 159, 177, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ul. Świerkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.10.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 28, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.10.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie Art. 19a. ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to jest z pominięciem otwartego konkursu ofert. ...
26.10.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 212, położonej w obrębie geod. Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.10.2020
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ...
23.10.2020
Badanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk- Knyszyn wraz z analizą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej   ...
21.10.2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje, iż od dnia 26 października 2020 r. istnieje możliwość wykonania szybkiego testu SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test do oznaczania antygenów SARS-CoV-2, codziennie w godzinach 10:00 - 11:00 przy ul. J. Korczaka 23 w Łapach. Koszt wykonania testu wynosi 150,00 zł. Wymagany jest wcześniejszy kontakt z Działem Diagnostyki Laboratoryjnej pod nu...
20.10.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 139, 145/6, 146/9, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.10.2020
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże wartościo wej pracy pedagogicznej. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia. Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujeci...
13.10.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 159, 177, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ul. Świerkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
13.10.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 28, położonej w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.10.2020
Referat Gospodarki Komunalnej informuje o utrudnieniach na ul. Łyskowskiej oraz Św. Krzyża we wsi Fasty spowodowane będą prowadzonymi pracami związanymi z renowacją studni kanalizacyjnych umieszczonych w jezdni. Prace rozpoczną się od  13.10.2020 r. ...
12.10.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działki o numerze geod. 212, położonej w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.10.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o możliwości skorzystania przez rolników - hodowców świń z pomocy finansowej przewidzianej w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późń. zmianami). ...
02.10.2020
W związku z zakwalifikowaniem powiatu białostockiego do czerwonej strefy wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Od 5 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania interesanci nie będą przyjmowani w budynku Urzędu Gminy. ...
01.10.2020
W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19, pracownicy U.G. nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w budynkach prywatnych ...
01.10.2020
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. ...
30.09.2020
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego (z wyłączeniem pomie...
28.09.2020
Przejazd kolejowy na ulicy Łyskowskiej z powodu remontu zostanie zamknięty dla pojazdów. Ruch pieszych zostanie zachowany. Prace będą trwać od wtorku ok. godziny 8:00 do Piątku do godziny 20:00. ...