Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
Raport z konsultacji społecznych 26.06.2017
Raport z konsultacji społecznych

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

dotyczący

Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Dobrzyniewo Duże

Spis treści

 

Wprowadzenie. 3

Przedmiot konsultacji3

Podstawa prawna. 3

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach.. 3

Termin konsultacji4

Forma i tryb konsultacji4

Przebieg konsultacji5

Uwagi ustne. 5

Uwagi złożone elektronicznie. 5

Uwagi złożone w formie papierowej5

Badanie ankietowe. 6

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie. 18

Spis wykresów... 19

 

 

 

 

 

 

 


 

Wprowadzenie

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na temat projektu uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podstawa prawna

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)     organy władzy publicznej;

7)     podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone w dniach od 12 maja 2017r. do dnia 12 czerwca 2017 r.

Forma i tryb konsultacji

Diagnoza obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji wraz z załącznikami dostępna była na stronie www.dobrzyniewo.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji:

·         zbieranie uwag w postaci:

o        papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji);

o        elektronicznej (załączony do obwieszczenia formularz należało wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl).

·         zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

·         badanie ankietowe w formie papierowej, rozpoczęte w dniu umieszczenia dokumentu.

·         badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej, załączonego w dniu umieszczenia dokumentu.

 

Przebieg konsultacji

Projekt Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). Konsultacje  społeczne projektu uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły zweryfikować na ile propozycja Urzędu Gminy i Wójta odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi ustne

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami udzielano zainteresowanym mieszkańcom wyjaśnień.

Drogą tą nie zgłoszono żadnych uwag.

Uwagi złożone elektronicznie

Formularz załączony do obwieszczenia umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym można było wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl

Na podany adres nie został wysłany żaden formularz- Interesariusze Gminy Dobrzyniewo Duże nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

Uwagi złożone w formie papierowej

Uwagi zgłaszane drogą papierową należało wysłać bądź dostarczyć do Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, pod adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo.

Na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże nie został wysłany żaden formularz- Interesariusze Gminy Dobrzyniewo Duże nie zgłosili uwag w formie papierowej.


 

Badanie ankietowe

Na etapie diagnozy wyznaczono obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji. Za obszary najbardziej zdegradowane, wymagające poddaniu rewitalizacji, uznano następujące obszary:

1)     Borsukówka

2)     Chraboły

3)     Dobrzyniewo Kościelne

4)     Kopisk

5)     Kozińce

6)     Kulikówka

7)     Obrubniki

8)     Szaciły.

By pogłębić wiedzę na temat obszarów rewitalizacji oraz by poznać rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców, przeprowadzono wywiad ankietowy dotyczący problemów i możliwych do zrealizowania działań na terenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Podczas konsultacji społecznych dotyczących oceny Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzono ankietę metodami CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview- wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www), tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, oraz PAPI (Paper & Pen Interview), tj. metodą bezpośredniego indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego, gdzie ankieter odczytuje pytania i notuje odpowiedzi ankietowanego na kartce z formularzem.

Ankiety realizowane były na terenie obszarów rewitalizowanych, dodatkowo ankieta umieszczona została na stronie internetowej, dzięki czemu możliwe było jej elektroniczne wypełnienie.

W badaniu odpowiedzi udzieliło 388 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

Część pierwsza ankiety dotyczyła ogólnej charakterystyki gminy, problemów, jakie występują na jej terenie, zaniedbywanych grup społecznych, ale także uczestnictwa w kulturze i gotowości do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Drugą część stanowiła metryka, pozwalająca na dokonanie diagnozy profilu osób ankietowanych.

Pierwsze pytanie dotyczyło obszarów zamieszkiwanych przez respondentów. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, największy odsetek ankietowanych stanowili mieszkańcy sołectwa Dobrzyniewo Kościelne (70 wskazań), następnie sołectwa Borsukówka (57) oraz Obrubniki i Szaciły (po 53 odpowiedzi). Mniejsza liczba osób odnosiła swoje odpowiedzi do sołectwa Chraboły (46 osób), Kopisk (42) i Kulikówka (30), najmniejszy odsetek odpowiedzi przypadł zaś na sołectwo Kozienice (28 wskazań).

Wykres 1Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Pana(i) odpowiedzi

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Uczestnicy badania ankietowego poproszeni zostali o dokonanie oceny natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Zdaniem ankietowanych, bezdomność jest problemem najrzadziej obserwowanym na analizowanym obszarze- na odpowiedź „nie występuje” i „niskie” przypadło 74% odpowiedzi. Odpowiedzi te przeważały również w przypadku problemów takich, jak wandalizm, narkomania, oraz przestępczość. Zdaniem uczestników, większym natężeniem cechują się brak dostępu do nowoczesnej technologii, problemy opiekuńczo-wychowawcze, niski poziom zaufania w społeczeństwie oraz niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym gminy, a także bezrobocie. Problemem najczęściej obserwowanym przez respondentów jest zaś alkoholizm, na który przypadła zdecydowana większość odpowiedzi „średnie” i „wysokie”.

Wykres 2Jak ocenia Pan(i) natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ponadto, wskazanym innym problemem o niskim natężeniu jest brak ścieżek rowerowych.

Respondenci badania ankietowego ocenili poszczególne aspekty życia na obszarze rewitalizacji, mając do dyspozycji skalę od 0 do 4, gdzie 4 jest oceną najwyższą, stanowiącą o dobrej sytuacji w danym zakresie. Jak wynika z danych, zdecydowanie największy odsetek odpowiedzi najniższych przypadł na dostępność i jakość usług opieki nad małym i dziećmi. Ponadto, negatywne odpowiedzi (1 oraz 2) zdecydowanie dominowały w kontekście wszystkich możliwych odpowiedzi (poza wsparciem osób bezrobotnych, w przypadku którego przewyższał odsetek odpowiedzi pozytywnych), przy czym najwięcej ich przypadło na dostępność i jakość usług edukacyjnych. Dostosowanie przestrzeni publicznych, poza wsparciem osób bezrobotnych, zostało ocenione względnie wysoko na tle pozostałych aspektów życia w obszarze rewitalizacji.

Wykres 3Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji- Prosimy bardzo o ocenę w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Mieszkańcy wskazali, jakie ich zdaniem grupy powinny zostać głównymi beneficjentami Programu Rewitalizacji. Zdecydowana większość respondentów wskazała rodziny z małymi dziećmi (266 osób). Niemal o połowę mniej odpowiedzi przypadło na seniorów (147), mniej zaś na młodzież (108). Najmniejsza liczba wskazań dotyczyła osób bezrobotnych (53 odpowiedzi) oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (48 wskazań).

 

 

Wykres 4Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże zapytani zostali jakie, ich zdaniem, są największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji.

Zgodnie z udzielanymi przez respondentów odpowiedziami, atutami i potencjałami obszaru wskazanego do działań rewitalizacyjnych są przede wszystkim jego lokalizacja, jak również położenie samej gminy, ze wskazaniem na lokalizację trasy przelotowej oraz pobliże dużego miasta. Część ankietowanych uwagę zwróciła na dostępność infrastruktury, wskazując na sklepy, świetlicę, kościół czy dom kultury. Zdaniem ankietowanych jest to obszar o walorach rekreacyjnych, a jego atutem jest również nazwa miejscowości. Według części respondentów o potencjale obszaru stanowi czyste środowisko naturalne, bogactwo zasobów naturalnych, oraz dostępność atrakcyjnych przyrodniczych terenów- Puszczy Knyszyńskiej. Mieszkaniec obszaru rewitalizacji wskazał także na promocję gminy.

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców obszaru rewitalizacji (182 osoby)  określa swoje kontakty z sąsiadami jako neutralne. Drugim najczęstszym wskazaniem, choć na który przypada o ponad połowę mniej odpowiedzi (76), jest dobra sąsiedzka relacja, wskazująca na integrację społeczną. Porównywalny odsetek odpowiedzi przypada jednakże na odpowiedź dotyczącą nieutrzymywania relacji, a 46 osób utrzymuje, że nie zna swych sąsiadów.

Wykres 5Jak mógłby Pan(i) określić swoje relacje z sąsiadami

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Zdecydowanie przeważająca część osób ankietowanych (210) włączyłaby się w działania rewitalizacyjne, mające na celu poprawę jakości życia w miejscu zamieszkania. Odpowiedzi negatywnej dotyczyło 97 wskazań respondentów.

Wykres 6Czy włączyłaby/by się Pana(i) w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

O względnie niskiej aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji w życiu publicznym Gminy Dobrzyniewo Duże świadczy pytanie dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach masowych i kulturalnych na terenie gminy. Równo połowa ankietowanych bierze udział w tego rodzaju imprezach rzadko. Pozostałe odpowiedzi rozłożyły się względnie równomiernie- 16% respondentów nie uczestniczy w wydarzeniach, 20% uczestniczy często, „bardzo często” zaś to 14% udzielonych na to pytanie odpowiedzi.

Wykres 7Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Respondenci zapytani zostali jakie działania podjęte powinny zostać aby ograniczyć negatywne zjawiska obserwowane na terenie obszaru rewitalizacji w sferach społecznej oraz gospodarczej. Zdaniem największego odsetka odpowiedzi (33,2%), najbardziej skutecznym działaniem w tym kontekście byłaby organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym dla mieszkańców. Ponadto, odpowiedziami cechującymi się znaczną liczbą wskazań (po 31,4%) były działania związane z utworzeniem miejsca spotkań dla mieszkańców, jak również realizacją projektów szkoleniowo-doradczych celem zwiększenia ich wiedzy i doświadczenia. Inne programy, dotyczące aktywizacji, integracji i aktywności lokalnej, wskazane zostały przez porównywalny odsetek ankietowanych, tj. 22,9%. Najmniejszą liczbą wskazań cechują się działania związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa (14,2%) oraz promocja przedsiębiorczości i wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą (11,1%).

Wykres 8Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ankietowani wskazali także na działania, które ich zdaniem poprawić mogłyby sytuację w kontekście negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. W opinii respondentów, największą skutecznością cechowałyby się działania związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacji (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) wraz z poprawą wyposażenia placówek (90% ankietowanych), rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (40,1%) oraz poprawa standardu mieszkań (w tym termomodernizacje budynków i poprawa wyposażenia w media), wybrane przez 37% respondentów. Mniejsza ich liczba zauważyła potrzebę realizacji działań związanych ze zwiększeniem dostępu do usług handlowych i usługowych (30,4%), rozbudową i modernizacją sektora turystyki, rekreacji i sportu (27%) oraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na parki, skwery, place zabaw itp. (22%).

Wykres 9Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Inne odpowiedzi udzielone przez zapytanych mieszkańców obszaru rewitalizacji dotyczyły organizacji większej liczby spotkań oraz rozbudowy ścieżek rowerowych na tym obszarze.

 

 

 


 

Metryczka

Metryka na celu miała określenie ogólnego profilu osób uczestniczących w badaniu. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych na pytanie o płeć uczestników ankiety, więcej było kobiet (189 osób) aniżeli mężczyzn (153).

Wykres 10Płeć

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Przeważającą grupą uczestników badania były osoby w wieku 45-54 lat (98 osób). Nieco mniej liczne grono stanowiły osoby w wieku 35-44 lat (78) oraz 55-64 lata (65). Respondenci od 25 do 34 roku życia byli trzecią najmniej liczbą grupą wieku (35 osób), ankietowani powyżej 65 roku życia to 33 osoby uczestniczące w badaniu, zaś najmniej liczne grono respondentów przypadło na grupę wieku poniżej 25 lat (21 osób).


 

Wykres 11Wiek

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ankietowani zapytani zostali także o swoje wykształcenie. 132 osoby wskazały na wykształcenie średnie bądź techniczne, 69 osób na zasadnicze zawodowe, a 64 na wyższe. Mniejsza liczba wskazań przypadła na wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (48) oraz wyższe niepełne (42 osoby).

Wykres 12Wykształcenie

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

155 uczestników badania zamieszkiwało Gminę Dobrzyniewo Duże od urodzenia, natomiast 42 osoby były mieszkańcami tego terenu powyżej 15 lat, co świadczy o bardzo dobrej znajomości respondentów dotyczącej skali problemów oraz potrzeb na obszarze wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych. 36 osób zamieszkiwało gminę od 9 do 15 lat, 33 osoby- od 5 do 8 lat, zaś na odpowiedź poniżej 5 lat wskazało 42 ankietowanych.

Wykres 13Liczba lat zamieszkiwania w gminie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Na koniec przeprowadzonego badania ankietowego respondenci zapytani zostali o swe związki z obszarem rewitalizacji. Dla zdecydowanej większości (168 osób udzielających odpowiedzi na to pytanie) obszar rewitalizacji jest miejscem zamieszkania, a także miejscem pracy (109 wskazań). Dla 52 osób jest to miejsce nauki, zaś 54 osoby spędzają na tym obszarze swój wolny czas.

Wykres 14Związki z obszarem rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie   

Na etapie konsultacji społecznych dotyczących oceny stopnia akceptacji Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzyniewo Duże przez mieszkańców Interesariuszy Gminy Dobrzyniewo Duże nie skorzystano z możliwości zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej. W badaniu ankietowym dostępnym drogą internetową oraz przeprowadzanym na terenie obszaru rewitalizacji odpowiedzi udzieliło 388 mieszkańców gminy.


 

Spis wykresów

Wykres 1 Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Pana(i) odpowiedzi7

Wykres 2 Jak ocenia Pan(i) natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji8

Wykres 3 Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji- Prosimy bardzo o ocenę w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.9

Wykres 4 Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji10

Wykres 5 Jak mógłby Pan(i) określić swoje relacje z sąsiadami11

Wykres 6 Czy włączyłaby/by się Pana(i) w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania. 11

Wykres 7 Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie. 12

Wykres 8 Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze.13

Wykres 9 Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.14

Wykres 10 Płeć. 15

Wykres 11 Wiek. 16

Wykres 12 Wykształcenie. 16

Wykres 13 Liczba lat zamieszkiwania w gminie. 17

Wykres 14 Związki z obszarem rewitalizacji17

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

dotyczących

Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spis treści

 

Wprowadzenie. 3

Przedmiot konsultacji3

Podstawa prawna. 3

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach.. 3

Termin konsultacji4

Forma i tryb konsultacji4

Przebieg konsultacji5

Uwagi ustne. 5

Uwagi złożone elektronicznie. 5

Uwagi złożone w formie papierowej5

Badanie ankietowe. 6

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie. 18

Spis wykresów... 19

 

 

 

 

 

 

 


 

Wprowadzenie

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na temat projektu uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podstawa prawna

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)     organy władzy publicznej;

7)     podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone w dniach od 12 maja 2017r. do dnia 12 czerwca 2017 r.

Forma i tryb konsultacji

Diagnoza obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji wraz z załącznikami dostępna była na stronie www.dobrzyniewo.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji:

·         zbieranie uwag w postaci:

o        papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji);

o        elektronicznej (załączony do obwieszczenia formularz należało wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl).

·         zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

·         badanie ankietowe w formie papierowej, rozpoczęte w dniu umieszczenia dokumentu.

·         badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej, załączonego w dniu umieszczenia dokumentu.

 

Przebieg konsultacji

Projekt Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). Konsultacje  społeczne projektu uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły zweryfikować na ile propozycja Urzędu Gminy i Wójta odpowiada na potrzeby interesariuszy.

Uwagi ustne

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami udzielano zainteresowanym mieszkańcom wyjaśnień.

Drogą tą nie zgłoszono żadnych uwag.

Uwagi złożone elektronicznie

Formularz załączony do obwieszczenia umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym można było wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl

Na podany adres nie został wysłany żaden formularz- Interesariusze Gminy Dobrzyniewo Duże nie zgłosili uwag w formie elektronicznej.

Uwagi złożone w formie papierowej

Uwagi zgłaszane drogą papierową należało wysłać bądź dostarczyć do Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, pod adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo.

Na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże nie został wysłany żaden formularz- Interesariusze Gminy Dobrzyniewo Duże nie zgłosili uwag w formie papierowej.


 

Badanie ankietowe

Na etapie diagnozy wyznaczono obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji. Za obszary najbardziej zdegradowane, wymagające poddaniu rewitalizacji, uznano następujące obszary:

1)     Borsukówka

2)     Chraboły

3)     Dobrzyniewo Kościelne

4)     Kopisk

5)     Kozińce

6)     Kulikówka

7)     Obrubniki

8)     Szaciły.

By pogłębić wiedzę na temat obszarów rewitalizacji oraz by poznać rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców, przeprowadzono wywiad ankietowy dotyczący problemów i możliwych do zrealizowania działań na terenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Podczas konsultacji społecznych dotyczących oceny Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzono ankietę metodami CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview- wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www), tj. metodą zbierania informacji, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, oraz PAPI (Paper & Pen Interview), tj. metodą bezpośredniego indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego, gdzie ankieter odczytuje pytania i notuje odpowiedzi ankietowanego na kartce z formularzem.

Ankiety realizowane były na terenie obszarów rewitalizowanych, dodatkowo ankieta umieszczona została na stronie internetowej, dzięki czemu możliwe było jej elektroniczne wypełnienie.

W badaniu odpowiedzi udzieliło 388 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

Część pierwsza ankiety dotyczyła ogólnej charakterystyki gminy, problemów, jakie występują na jej terenie, zaniedbywanych grup społecznych, ale także uczestnictwa w kulturze i gotowości do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Drugą część stanowiła metryka, pozwalająca na dokonanie diagnozy profilu osób ankietowanych.

Pierwsze pytanie dotyczyło obszarów zamieszkiwanych przez respondentów. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, największy odsetek ankietowanych stanowili mieszkańcy sołectwa Dobrzyniewo Kościelne (70 wskazań), następnie sołectwa Borsukówka (57) oraz Obrubniki i Szaciły (po 53 odpowiedzi). Mniejsza liczba osób odnosiła swoje odpowiedzi do sołectwa Chraboły (46 osób), Kopisk (42) i Kulikówka (30), najmniejszy odsetek odpowiedzi przypadł zaś na sołectwo Kozienice (28 wskazań).

Wykres 1Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Pana(i) odpowiedzi

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Uczestnicy badania ankietowego poproszeni zostali o dokonanie oceny natężenia poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Zdaniem ankietowanych, bezdomność jest problemem najrzadziej obserwowanym na analizowanym obszarze- na odpowiedź „nie występuje” i „niskie” przypadło 74% odpowiedzi. Odpowiedzi te przeważały również w przypadku problemów takich, jak wandalizm, narkomania, oraz przestępczość. Zdaniem uczestników, większym natężeniem cechują się brak dostępu do nowoczesnej technologii, problemy opiekuńczo-wychowawcze, niski poziom zaufania w społeczeństwie oraz niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym gminy, a także bezrobocie. Problemem najczęściej obserwowanym przez respondentów jest zaś alkoholizm, na który przypadła zdecydowana większość odpowiedzi „średnie” i „wysokie”.

Wykres 2Jak ocenia Pan(i) natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ponadto, wskazanym innym problemem o niskim natężeniu jest brak ścieżek rowerowych.

Respondenci badania ankietowego ocenili poszczególne aspekty życia na obszarze rewitalizacji, mając do dyspozycji skalę od 0 do 4, gdzie 4 jest oceną najwyższą, stanowiącą o dobrej sytuacji w danym zakresie. Jak wynika z danych, zdecydowanie największy odsetek odpowiedzi najniższych przypadł na dostępność i jakość usług opieki nad małym i dziećmi. Ponadto, negatywne odpowiedzi (1 oraz 2) zdecydowanie dominowały w kontekście wszystkich możliwych odpowiedzi (poza wsparciem osób bezrobotnych, w przypadku którego przewyższał odsetek odpowiedzi pozytywnych), przy czym najwięcej ich przypadło na dostępność i jakość usług edukacyjnych. Dostosowanie przestrzeni publicznych, poza wsparciem osób bezrobotnych, zostało ocenione względnie wysoko na tle pozostałych aspektów życia w obszarze rewitalizacji.

Wykres 3Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji- Prosimy bardzo o ocenę w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Mieszkańcy wskazali, jakie ich zdaniem grupy powinny zostać głównymi beneficjentami Programu Rewitalizacji. Zdecydowana większość respondentów wskazała rodziny z małymi dziećmi (266 osób). Niemal o połowę mniej odpowiedzi przypadło na seniorów (147), mniej zaś na młodzież (108). Najmniejsza liczba wskazań dotyczyła osób bezrobotnych (53 odpowiedzi) oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (48 wskazań).

 

 

Wykres 4Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże zapytani zostali jakie, ich zdaniem, są największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji.

Zgodnie z udzielanymi przez respondentów odpowiedziami, atutami i potencjałami obszaru wskazanego do działań rewitalizacyjnych są przede wszystkim jego lokalizacja, jak również położenie samej gminy, ze wskazaniem na lokalizację trasy przelotowej oraz pobliże dużego miasta. Część ankietowanych uwagę zwróciła na dostępność infrastruktury, wskazując na sklepy, świetlicę, kościół czy dom kultury. Zdaniem ankietowanych jest to obszar o walorach rekreacyjnych, a jego atutem jest również nazwa miejscowości. Według części respondentów o potencjale obszaru stanowi czyste środowisko naturalne, bogactwo zasobów naturalnych, oraz dostępność atrakcyjnych przyrodniczych terenów- Puszczy Knyszyńskiej. Mieszkaniec obszaru rewitalizacji wskazał także na promocję gminy.

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców obszaru rewitalizacji (182 osoby)  określa swoje kontakty z sąsiadami jako neutralne. Drugim najczęstszym wskazaniem, choć na który przypada o ponad połowę mniej odpowiedzi (76), jest dobra sąsiedzka relacja, wskazująca na integrację społeczną. Porównywalny odsetek odpowiedzi przypada jednakże na odpowiedź dotyczącą nieutrzymywania relacji, a 46 osób utrzymuje, że nie zna swych sąsiadów.

Wykres 5Jak mógłby Pan(i) określić swoje relacje z sąsiadami

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Zdecydowanie przeważająca część osób ankietowanych (210) włączyłaby się w działania rewitalizacyjne, mające na celu poprawę jakości życia w miejscu zamieszkania. Odpowiedzi negatywnej dotyczyło 97 wskazań respondentów.

Wykres 6Czy włączyłaby/by się Pana(i) w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

O względnie niskiej aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji w życiu publicznym Gminy Dobrzyniewo Duże świadczy pytanie dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach masowych i kulturalnych na terenie gminy. Równo połowa ankietowanych bierze udział w tego rodzaju imprezach rzadko. Pozostałe odpowiedzi rozłożyły się względnie równomiernie- 16% respondentów nie uczestniczy w wydarzeniach, 20% uczestniczy często, „bardzo często” zaś to 14% udzielonych na to pytanie odpowiedzi.

Wykres 7Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Respondenci zapytani zostali jakie działania podjęte powinny zostać aby ograniczyć negatywne zjawiska obserwowane na terenie obszaru rewitalizacji w sferach społecznej oraz gospodarczej. Zdaniem największego odsetka odpowiedzi (33,2%), najbardziej skutecznym działaniem w tym kontekście byłaby organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym dla mieszkańców. Ponadto, odpowiedziami cechującymi się znaczną liczbą wskazań (po 31,4%) były działania związane z utworzeniem miejsca spotkań dla mieszkańców, jak również realizacją projektów szkoleniowo-doradczych celem zwiększenia ich wiedzy i doświadczenia. Inne programy, dotyczące aktywizacji, integracji i aktywności lokalnej, wskazane zostały przez porównywalny odsetek ankietowanych, tj. 22,9%. Najmniejszą liczbą wskazań cechują się działania związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa (14,2%) oraz promocja przedsiębiorczości i wsparcie dla osób zakładających własną działalność gospodarczą (11,1%).

Wykres 8Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ankietowani wskazali także na działania, które ich zdaniem poprawić mogłyby sytuację w kontekście negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. W opinii respondentów, największą skutecznością cechowałyby się działania związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacji (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) wraz z poprawą wyposażenia placówek (90% ankietowanych), rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (40,1%) oraz poprawa standardu mieszkań (w tym termomodernizacje budynków i poprawa wyposażenia w media), wybrane przez 37% respondentów. Mniejsza ich liczba zauważyła potrzebę realizacji działań związanych ze zwiększeniem dostępu do usług handlowych i usługowych (30,4%), rozbudową i modernizacją sektora turystyki, rekreacji i sportu (27%) oraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na parki, skwery, place zabaw itp. (22%).

Wykres 9Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Inne odpowiedzi udzielone przez zapytanych mieszkańców obszaru rewitalizacji dotyczyły organizacji większej liczby spotkań oraz rozbudowy ścieżek rowerowych na tym obszarze.

 

 

 


 

Metryczka

Metryka na celu miała określenie ogólnego profilu osób uczestniczących w badaniu. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych na pytanie o płeć uczestników ankiety, więcej było kobiet (189 osób) aniżeli mężczyzn (153).

Wykres 10Płeć

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Przeważającą grupą uczestników badania były osoby w wieku 45-54 lat (98 osób). Nieco mniej liczne grono stanowiły osoby w wieku 35-44 lat (78) oraz 55-64 lata (65). Respondenci od 25 do 34 roku życia byli trzecią najmniej liczbą grupą wieku (35 osób), ankietowani powyżej 65 roku życia to 33 osoby uczestniczące w badaniu, zaś najmniej liczne grono respondentów przypadło na grupę wieku poniżej 25 lat (21 osób).


 

Wykres 11Wiek

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Ankietowani zapytani zostali także o swoje wykształcenie. 132 osoby wskazały na wykształcenie średnie bądź techniczne, 69 osób na zasadnicze zawodowe, a 64 na wyższe. Mniejsza liczba wskazań przypadła na wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (48) oraz wyższe niepełne (42 osoby).

Wykres 12Wykształcenie

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

155 uczestników badania zamieszkiwało Gminę Dobrzyniewo Duże od urodzenia, natomiast 42 osoby były mieszkańcami tego terenu powyżej 15 lat, co świadczy o bardzo dobrej znajomości respondentów dotyczącej skali problemów oraz potrzeb na obszarze wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych. 36 osób zamieszkiwało gminę od 9 do 15 lat, 33 osoby- od 5 do 8 lat, zaś na odpowiedź poniżej 5 lat wskazało 42 ankietowanych.

Wykres 13Liczba lat zamieszkiwania w gminie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Na koniec przeprowadzonego badania ankietowego respondenci zapytani zostali o swe związki z obszarem rewitalizacji. Dla zdecydowanej większości (168 osób udzielających odpowiedzi na to pytanie) obszar rewitalizacji jest miejscem zamieszkania, a także miejscem pracy (109 wskazań). Dla 52 osób jest to miejsce nauki, zaś 54 osoby spędzają na tym obszarze swój wolny czas.

Wykres 14Związki z obszarem rewitalizacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI/PAPI

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie   

Na etapie konsultacji społecznych dotyczących oceny stopnia akceptacji Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzyniewo Duże przez mieszkańców Interesariuszy Gminy Dobrzyniewo Duże nie skorzystano z możliwości zgłaszania uwag w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej. W badaniu ankietowym dostępnym drogą internetową oraz przeprowadzanym na terenie obszaru rewitalizacji odpowiedzi udzieliło 388 mieszkańców gminy.


 

Spis wykresów

Wykres 1 Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Pana(i) odpowiedzi7

Wykres 2 Jak ocenia Pan(i) natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji8

Wykres 3 Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji- Prosimy bardzo o ocenę w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.9

Wykres 4 Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji10

Wykres 5 Jak mógłby Pan(i) określić swoje relacje z sąsiadami11

Wykres 6 Czy włączyłaby/by się Pana(i) w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania. 11

Wykres 7 Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie. 12

Wykres 8 Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze.13

Wykres 9 Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Pana(i) zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.14

Wykres 10 Płeć. 15

Wykres 11 Wiek. 16

Wykres 12 Wykształcenie. 16

Wykres 13 Liczba lat zamieszkiwania w gminie. 17

Wykres 14 Związki z obszarem rewitalizacji17

 

« inne aktualności