Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże 05.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże, 05 maja 2017r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od 12 maja 2017r. do dnia 12 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.

Diagnoza obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie www.dobrzyniewo.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji:

·         zbieranie uwag w postaci:

o   papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Diagnozy obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji);

o   elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl).

·         zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

·         badanie ankietowe w formie papierowej, które rozpocznie się w dniu umieszczenia dokumentu.

·         badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej, załączonego w dniu umieszczenia dokumentu.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacjisą w szczególności:

1.      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2.      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5.      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6.      organy władzy publicznej;

7.      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji Dobrzyniewo Duże - kliknij

Formularz zgłaszania uwag - kliknij

Projekt uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże - kliknij

Wersja robocza - Diagnoza obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji - kliknij

Mapa obszaru zdegradowanego - kliknij

« inne aktualności