Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczania s 13.07.2017
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczania s

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że w dniach od17 lipca  2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.dobrzyniewo.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/oraz w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

 • zbieranie uwag w postaci:
  • papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem: konsultacje społeczne Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże);
  • elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl);
  • ustnej (uwagi zbierane do formularza uwag w Urzędzie Gminy, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy).
 • realizacja badania ankietowego:
  • metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW), za pomocą poniższego linku: http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=256148&lang=pl

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych.

« inne aktualności