Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Nabór na stanowisko - ds. obsługi informatycznej 10.04.2019
Nabór na stanowisko - ds. obsługi informatycznej

Zarządzenie Nr Or.120.22. 2019

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260,1669/ zarządza się co następuje:

 

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko – ds. obsługi informatycznej .

 

§2. 1.Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Piotr Citko - przewodniczący
2.
Krzysztof Bagiński - członek
3.
Magdalena Bernatowicz - członek
4. Elżbieta Jackowska - sekretarz

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

 

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

 

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 11 kwietnia 2019 r. zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów
- do dnia 24 kwietnia 2019 do godz. 15.30 – składanie dokumentów przez kandydatów
- dnia 25 kwietnia 2019 godz. 12.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej
- dnia 26 kwiecień 2019 godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej
- dnia 29 kwiecień 2019 godz. 9.00 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
- dnia 29 kwietnia 2019 godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

do spraw obsługi informatycznej

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe w zakresie informatyki,
d) znajomość przepisów, ustaw: kpa, o samorządzie gminnym, o ochronie informacji niejawnych,
e) dobra znajomość systemów komputerowych,
f)umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu i dyspozycyjność, kreatywnością, umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do szybkiego uczenia się i poznawania nowych technologii IT,
g) brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) doświadczenie w zakresie IT
b) doświadczenie w pracy biurowej w samorządzie,
c) znajomość przepisów, ustaw: RODO,

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Wykonywanie zadań administratora sieci i systemów teleinformatycznych, w tym min.:

a) Współpraca z inspektorem ochrony danych w zakresie kontroli nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pod kątem zabezpieczeń teleinformatycznych,
b) Instalowanie oprogramowania oraz konfiguracja systemów informatycznych, w tym przeciwdziałanie instalowaniu oprogramowania szkodliwego,
c) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych (fax, ksero, skanery, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny) i oprogramowania w Urzędzie Gminy,
d) Zabezpieczenie oprogramowania i bazy danych przed nieuprawnionym dostępem,
e) Nadzór nad naprawami i konserwacją oraz likwidacją urządzeń elektronicznych,
f) Wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemów komputerowych,

2. Aktualizacja metryczek sprzętu komputerowego oraz danych dotyczących aktualnego użytkownika.
3. Planowanie i rozliczanie wydatków na zakup sprzętu elektronicznego, akcesoriów i materiałów komputerowych.
4. Przetwarzanie baz danych w zakresie oprogramowania używanego w urzędzie export/import/archiwizacja i przekazywanie do innych instytucji i jednostek.
5. Organizowanie zakupów nowego sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz obowiązującymi wewnętrznymi przepisami.
6. Bieżąca administracja www, pop3, imap, itp.
7. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i innych rozwiązań webowych.
8. Obsługa kalkulatora wyborczego.
9. Współpraca z autorami oprogramowań wdrożonych w Urzędzie w zakresie ich aktualizacji i bieżącej opieki autorskiej.
10. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
e) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
h) prowadzenie aktualnego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych.

 

IV. WARUNKI PRACY:

1. Pełny wymiar czasu pracy,
2. Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy, następna na czas nieokreślony,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Miejsce pracy - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, miejsce pracy na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich- jedna.

 

V. Oferty kandydatów na stanowisko ds. obsługi informatycznej muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty /kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 -poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2019 do godz. 15.30. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

« inne aktualności