Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. organizacyjnych i społecznych 09.04.2019
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. organizacyjnych i społecznych

Zarządzenie Nr Or.120. 21 .2019
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 8 kwietnia 2019

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje:

 

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko -Podinspektor ds. organizacyjnych i społecznych.

 

§2.1.Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Piotr Citko-przewodniczący

2. Krzysztof Bagiński - członek

3. Magdalena Bernatowicz – członek

4. Elżbieta Jackowska - sekretarz

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

 

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

 

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 10 kwietnia 2019 zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów

- do dnia 23 kwietnia 2019 do godz. 15.00 - składanie dokumentów przez kandydatów

- dnia 24 kwietnia 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej

- dnia 24 kwietnia 2019 godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

- dnia 25 kwietnia 2019 godz. 10.00 - rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

- dnia 26 kwietnia 2019 do godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej - sekretarzowi komisji.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. organizacyjnych i społecznych

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) wykształcenie wyższe
d) znajomość przepisów, ustaw: kpa, o samorządzie gminnym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ochronie przyrody,
e) dobra znajomość obsługi komputera
f) dyspozycyjność
g) brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) doświadczenie w pracy biurowej w samorządzie, znajomość systemu SmartDoc
b) znajomość programu EXCEL,
c) znajomość przepisów, ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, prawo budowlane.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Obsługa systemu EZD na poziomie sekretariatu, w tym wprowadzanie dokumentów do systemu.
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert oraz rozliczanie przyznanych dotacji.
3) Prowadzenie spraw z zakresu promocji, kultury, rekreacji i turystyki.
4)Prowadzenie spraw z zakresu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.
5) Prowadzenie spraw należących do urzędu gminy w zakresie obsługi wyborów i referendów ogólnokrajowych oraz wyborów i referendów lokalnych.
6) Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
7) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami komunalnymi z wyłączeniem budynków powierzonych jednostkom organizacyjnym gminy.
8) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
9) Prowadzenie spraw z zakresu: łowiectwa, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami, klęsk żywiołowych w rolnictwie.

 

IV. WARUNKI PRACY:

1) Pełny wymiar czasu pracy,
2) Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy, następna na czas nieokreślony
3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin
4) Miejsce pracy-Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, miejsce pracy na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich- jedna.

 

V. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i społecznych muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1)list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3)kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
10) dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 -poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i społecznych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2019 do godz. 15.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

« inne aktualności