Dziś jest:wtorek 14 lipca 2020 roku. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Aktualności
Wynik otwartego konkursu ofert 04.04.2019
Wynik otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku otwartego konkursu "Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku"

 

Jako zleceniobiorcę wyłoniono:

Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia z siedzibą:
ul. Białostocka 23,
16-002 Dobrzyniewo Duże


Wysokość przyznanych środków publicznych (dotacja): 5280zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)

 

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 15 ust. 2i wyżej wymienionej ustawy „każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty”
(w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, która nie podlegała odrzuceniu).
 

« inne aktualności