Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Zmiana ogłoszenia o naborze na stanowisko - główna księgowa 07.03.2019
Zmiana ogłoszenia o naborze na stanowisko - główna księgowa

Zarządzenie Nr Or.120.8.2019

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dn. 01.03.2019r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260/ zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko – główny księgowy .

§2

1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

- Dorota Rudnicka-Dobrzyńska - przewodniczący

- Krzysztof Bagiński - członek

- Alina Domalewska - członek

- Łucja Mudzińska - członek

- Elżbieta Jackowska - sekretarz

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 5 marca 2019 zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów

- do dnia 18 marca 2019 do godz. 15.00 – składanie dokumentów przez kandydatów

- dnia 19 marca 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej

- dnia 19 marca 2019 godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

- dnia 21 marca 2019 godz. 9.00 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

- dnia 22 marca 2019 godz. 12.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzystać z pełnych praw publicznych,

3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego),

4) nieposzlakowana opinia,

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach budżetowych min. 4 lata

2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

b) ustawy o samorządzie gminnym i przepisów oświatowych

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o finansach publicznych

e) zasad finansowania zadań oświatowych i Karty Nauczyciela

f) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

g) znajomość przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego

h) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.

4. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność.

5. Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo – księgowych, bankowych, SJO BESTIA (sprawozdawczość budżetowa).

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) curriculum vitae (ze zdjęciem),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dowodu osobistego,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych

9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z pkt.3 cz. I.Wymagania niezbędne

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym do zatrudnienia na ww. stanowisku.

12) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

13) dokument potwierdzający niepełnosprawność

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

a) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych z terenu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek

c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w jednostkach oświatowych

d) współpraca z dyrektorami jednostek przy przygotowaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków

e) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów jednostek

f) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych budżetowych i podatkowych

g) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania

h) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych

i) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych

j) obsługa programów finansowo-księgowych niezbędnych do prowadzenia rachunku bieżącego

k) terminowe sporządzanie deklaracji vat i rozliczania należnego podatku vat

l) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku vat „centralizacja rozliczeń vat” w gminie

m) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

 

V. Informacje dodatkowe.

1) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, pierwsza umowa na czas określony na okres 6 miesięcy.

2) Miejsce pracy – Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich -jedna

3) Gotowość do podjęcia pracy od 1 kwietnia 2019 roku z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.

4) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 15:00. z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

 

VI. Postępowanie konkursowe.

1) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

2) O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

4) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

 

Zarządzenie Nr Or.120.9. 2019

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

6 marca 2019 r.

w sprawie zmiany treści ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260,1669/ zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się treść ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – główny księgowy ogłoszonego zarządzeniem Nr Or.120.8.2019 z dnia 1 marca 2019 r.

§2. Zmieniona treść ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia

§3. Harmonogram naboru pozostaje bez zmian

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzystać z pełnych praw publicznych,

3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego),

4) nieposzlakowana opinia,

5) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

II. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach budżetowych min. 4 lata

2) Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

b) ustawy o samorządzie gminnym i przepisów oświatowych

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o finansach publicznych

e) zasad finansowania zadań oświatowych i Karty Nauczyciela

f) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

g) znajomość przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego

h) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.

4. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność.

5. Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo –księgowych, bankowych, SJO BESTIA (sprawozdawczość budżetowa).

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) curriculum vitae (ze zdjęciem),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dowodu osobistego,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych

9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z pkt.3 cz. I. Wymagania niezbędne

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym do zatrudnienia na ww. stanowisku.

12) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

13) dokument potwierdzający niepełnosprawność

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

a) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych z terenu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek

c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w jednostkach oświatowych

d) współpraca z dyrektorami jednostek przy przygotowaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków

e) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów jednostek

f) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych budżetowych i podatkowych

g) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania

h) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych

i) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych

j) obsługa programów finansowo-księgowych niezbędnych do prowadzenia rachunku bieżącego

k) terminowe sporządzanie deklaracji vat i rozliczania należnego podatku vat

l) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku vat „centralizacja rozliczeń vat” w gminie

m) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

V. Informacje dodatkowe.

1) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, pierwsza umowa na czas określony na okres 6 miesięcy.

2) Miejsce pracy – Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich -jedna

3) Gotowość do podjęcia pracy od 1 kwietnia 2019 roku z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.

4) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 15:00. z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

VI. Postępowanie konkursowe.

1) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

2) O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

4) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

 

Do pobrania:
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Kwestionariusz osobowy
 

« inne aktualności