Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Ponowny nabór na stanowisko - Inspektor ds. zamówień publicznych 07.03.2019
Ponowny nabór na stanowisko - Inspektor ds. zamówień publicznych

Zarządzenie Nr Or.120.10 . 2019

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260,1669/ zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się ponowny nabór na stanowisko –inspektor ds. zamówień publicznych .

§2.

1.Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

a) Piotr Citko-przewodniczący

b) Krzysztof Bagiński -członek

c) Dorota Rudnicka Dobrzyńska- członek

d) Magdalena Bernatowicz- członek

e) Elżbieta Jackowska - sekretarz

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 7 marca 2019 r. zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów

- do dnia 19 marca 2019 do godz. 15.30 – składanie dokumentów przez kandydatów

- dnia 20 marca 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej

- dnia 20 marca 2019 godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

- dnia 22 marca 2019 godz. 9.00 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

- dnia 22 marca godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

ogłasza ponowny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Ofertę na stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie: wyższe

7) znajomość regulacji prawnych, tj. ustawa: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8) umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

1)mile widziane podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, oraz doświadczenie w zamówieniach publicznych i pozyskiwaniu środków unijnych

2) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

3) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

4) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) umiejętność skutecznego komunikowania się,

7) komunikatywność,

8) sumienność,

9) obowiązkowość,

10) kreatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz realizacja innych obowiązków zamawiającego nałożonych tą ustawą.

2) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań określonych w budżecie gminy.

3) Przygotowywanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zaplanowanych zadań.

4) Współpraca z innymi Referatami Urzędu w zakresie wykonywanych zadań,

5) Praca w systemie EZD.

6) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Wójta w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: marzec 2019 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na parterze budynku. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym , w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2019 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym w pokoju Nr 1, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski

 

Do pobrania:
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

« inne aktualności