Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Nabór na stanowisko – Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrzny 15.02.2019
Nabór na stanowisko – Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrzny

Zarządzenie Nr Or.120.6. 2019
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
12 luty 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260, 1669/ zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko – inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

§ 2. 1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione
przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Piotr Citko - przewodniczący
2) Krzysztof Bagiński - członek
3) Dorota Rudnicka Dobrzyńska - członek
4) Magdalena Bernatowicz – członek
5) Elżbieta Jackowska - sekretarz
2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

 

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
- do dnia 18 luty 2019 zamieszczenie ogłoszenia o naborze kandydatów w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
- do dnia 1 marca 2019 do godz. 15.00 – składanie dokumentów przez kandydatów,
- dnia 5 marca 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej,
- dnia 5 marca 2019 godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej,
- dnia 6 marca 2019 godz. 9.00 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
- dnia 7 marca godz. 12.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

Ofertę na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie:
a. wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z zamówieniami publicznymi, mile widziane podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
7) znajomość regulacji prawnych, tj. ustawa: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
8) umiejętność obsługi komputera.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programów pomocowych Unii Europejskiej,
2) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
3) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
4) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) umiejętność skutecznego komunikowania się,
7) komunikatywność,
8) sumienność,
9) obowiązkowość,
10) kreatywność

 

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz realizacja innych obowiązków zamawiającego nałożonych tą ustawą.
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań określonych w budżecie gminy.
3. Prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, unijnych i krajowych.
4. Przygotowywanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zaplanowanych zadań.
5. Współpraca z innymi Referatami Urzędu w zakresie wykonywanych zadań.
6. Praca w systemie EZD.
7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Wójta w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Początek zatrudnienia: marzec 2019 r.

 

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na parterze budynku. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

 

VI.

Oferty kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
10) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VII.

miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VIII.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym , w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 w poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2019 2019 r. (do godz. 15:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

IX.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym w pokoju Nr 1, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

« inne aktualności