Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. planowania przestrzennego 15.02.2019
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr Or.120.5.2019
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 12 luty 2019

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko - Podinspektor ds. planowania przestrzennego.

 

§ 2.1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Piotr Citko-przewodniczący
2) Krzysztof Bagiński - członek
3) Maria Seweryn – członek
4) Elżbieta Jackowska - sekretarz
2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

 

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
- do dnia 15 luty 2019 - zamieszczenie ogłoszenia o naborze kandydatów w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
- do dnia 27 luty 2019 do godz. 15.00 - składanie dokumentów przez kandydatów,
- dnia 28 luty 2019 godz. 9.00 - rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej,
- dnia 28 luty 2019 godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej,
- dnia 4 marzec 2019 godz. 9.00 - rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
- dnia 5 marzec 2019 do godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej - sekretarzowi komisji.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

 

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. planowania przestrzennego

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a/ obywatelstwo polski
b/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c/ wykształcenie wyższe/preferowane: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna
d/ znajomość przepisów, ustaw: kpa, o samorządzie gminnym, o planowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o ochronie przyrody
e/ dobra znajomość obsługi komputera
f/ dyspozycyjność
g/ brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

a/ umiejętność czytania map i rysunków w miejscowym planie zagospodarowania
b/ staż pracy co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku
c/ znajomość programu EXCEL

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego,
3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i ochroną zabytków,
5. prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew,
6. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami komunalnymi, w szczególności zasobem mieszkaniowym gminy, z wyłączeniem budynków powierzonych jednostkom organizacyjnym gminy,
7. prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.

 

IV. WARUNKI PRACY:

1. Pełny wymiar czasu pracy,
2. Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy, następna na czas nieokreślony,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Miejsce pracy - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, miejsce pracy na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich- jedna.

 

V.

Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty /kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1/ list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2/ CV opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa",
3/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
5/ kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
7/ oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
8/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
10/ dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 -poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 luty 2019 do godz. 15.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VIII.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

« inne aktualności