Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
O B W I E S Z C Z E N I E 29.01.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Dobrzyniewo Duże, dnia 29 stycznia 2019 r.

IPG.6733.45.2018

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 139, 152/5, 152/6, 152/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności