Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 27.11.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 listopada 2018 r.

 

IPG.6733.39.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz siecią oświetlenia ulicznego, w obrębie działek o numerach geod. 68, 360/1 w miejscowości Gniła oraz w obrębie działki nr geod. 383/4  miejscowości Pogorzałki,  gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności