Dziś jest:środa 22 maja 2019 roku. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 10.10.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia  10 października 2018 r.

IPG.6733.39.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego   i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz siecią oświetlenia ulicznego, w obrębie działek o numerach geod. 68, 360/1 w miejscowości Gniła oraz w obrębie działki nr geod. 383/4  miejscowości Pogorzałki,  gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności