Dziś jest:poniedziałek 25 marca 2019 roku. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 01.06.2018
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                                                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia
I
.1.1 Programy aktywności lokalnej.

 

 

 

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Programów aktywności lokalnej (typ projektu nr 6 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

 

Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (w tym o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym).

 

Termin naboru wniosków: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8:00 do 25 czerwca 2018r. do godziny 15:00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 25 czerwca 2018r. do godziny 16:00).

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
965.436,13 PLN.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu
, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

 

NABÓR nr 4/2018w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Programy aktywności lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 6 RPOWP 2014-2020.

« inne aktualności