Dziś jest:czwartek 21 lutego 2019 roku. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności
OBWIESZCZENIE 29.05.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.19.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z obwodem oświetleniowym w obrębie działek o numerach geod. 95/2, 259/1, 259/2, 427/1 w miejscowości Chraboły,   gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A     w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

« inne aktualności