Dziś jest:czwartek 05 grudnia 2019 roku. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Aktualności
OBWIESZCZENIE 08.05.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.15.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15kV/0,4kV w obrębie działek o numerach geod. 87, 734/11, 734/13, 735/5, 737/5, 739/5, 740/9, 741/8, 742/12, 743/12, 748/9, 1905 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Białostockiej i Ełckiej). Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności