Dziś jest:poniedziałek 09 grudnia 2019 roku. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 19.04.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.13.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV  na działkach o numerach geod. 355, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15 w obrębie Gniła oraz w na działkach o numerach geod. 11, 12, 24 w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A     w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności