Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 13.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.3.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej składającej się z: linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia SN15kV, linii kablowo-napowietrznych niskiego napięcia nN 0,4kV wraz z oświetleniem drogowym, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz złącz kablowych niskiego napięcia na działkach o numerach geod. 579/22, 579/23, 579/5, 584/8, 584/7, 584/6, 1905, 732/4, 732/7, 734/13, 734/9, 734/11, 735/5, 737/5, 739/5, 740/9, 741/8, 742/12, 742/14, 743/10, 743/12, 744/26, 579/15, 579/17, 586/12, 586/13, 646, 87, 812/6, 812/7, 812/9, 812/8, 813/1, 744/24, 744/22, 745/4, 778/4, 746/24, 746/22, 747/18, 747/16, 748/9, 748/4, 748/7, 749/1, 748/2, 751/5, 813/3, 813/4, 748/3, 751/7, 751/9, 751/10, 751/2, 751/3, 751/4, 779, 759/11, 759/10, 752/2, 752/1, 747/14, 746/16, 744/15, 744/14, 744/16, 744/28, 759/9, 759/4, 759/2, 759/7, 813/5, 758, 757/1, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 780, 767 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Białostockiej, Ełckiej i Kościelnej). Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności